Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Platné

2008
dodatok č. 1 k VZN č. 7/2007

Dodatok č. 1/2008 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit

vzn2007_07_dod01.pdf Stiahnuté: 226x

dodatok č. 1 k VZN č. 7/2007

Dodatok č. 1/2008 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit

vzn2007_07_dod01.pdf Stiahnuté: 179x

2007
VZN č. 7/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit

vzn2007_07.pdf Stiahnuté: 180x

2006
VZN č. 2/2006

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zriadení Mestskej polície

vzn2006_02.pdf Stiahnuté: 203x

VZN č. 5/2006

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit

vzn2006_05.pdf Stiahnuté: 219x

2004
VZN č. 3/2004

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste

vzn2004_03.pdf Stiahnuté: 186x

dodatok č. 1 k VZN č. 3/2004

Dodatok číslo 1/2004 k VZN č. 3/2004 ktorým sa mení VZN č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste

vzn2004_03_dod01.pdf Stiahnuté: 203x

2002
VZN č. 7/2002

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 7/2002 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny č. 2 Územného projektu zóny sídliska „E“ Svit

vzn2002_07.pdf Stiahnuté: 306x

dodatok č. 4 k VZN č. 7/1995

D O D A T O K č. 4 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

vzn1995_07_dod04.pdf Stiahnuté: 194x

2001
dodatok č. 1 k VZN č. 4/1995

D O D A T O K č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/1995 o podmienkach prevádzkovania stávkových hier pomocou výherných prístrojov

vzn1995_04_dod01.pdf Stiahnuté: 181x

dodatok č. 3 k VZN č. 7/1995

D O D A T O K č. 3 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

vzn1995_07_dod03.pdf Stiahnuté: 189x

1999
dodatok č. 2 k VZN č. 7/1995

Dodatok č. 2 z 25. marca 1999, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/1995 o prevode bytov a nebytových priestorov

vzn1995_07_dod02.pdf Stiahnuté: 173x

1998
dodatok č. 1 k VZN č. 7/1995

DODATOK č. 1/1998 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/1995 o prevode bytov a nebytových priestorov

vzn1995_07_dod01.pdf Stiahnuté: 174x

1995
VZN č. 4/1995

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 4/1995 o podmienkach prevádzkovania stávkových hier pomocou výherných prístrojov

vzn1995_04.pdf Stiahnuté: 179x

VZN č. 7/1995

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 7/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

vzn1995_07.pdf Stiahnuté: 183x

Úplné znenie

2023
VZN č. 3/2023 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 3/2023

VZN-č.3-2023-úplné-znenie.pdf Stiahnuté: 29x

2020
VZN č. 6/2020 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 6/2020

VZN č. 6 - 2020 úplné znenie.pdf Stiahnuté: 68x

2018
VZN č. 6/2018 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018

vzn2018_6_uz.pdf Stiahnuté: 89x

2016
VZN č. 1/2016 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2016

vzn2016_01_uz.pdf Stiahnuté: 190x

VZN č. 3/2016 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 3/2016

vzn2016_03_uz.pdf Stiahnuté: 377x

Stránka