Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Úplné znenie

2016
VZN č. 7/2016 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016

vzn2016_07_uz.pdf Stiahnuté: 336x

2014
VZN č. 4/2014 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit č. 4/2014

vzn2014_04_uz.pdf Stiahnuté: 205x

2012
VZN č. 4/2012 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta Svit č. 4/2012

vzn2012_04_uz.pdf Stiahnuté: 250x

VZN č. 9/2012 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 9/2012

vzn2012_09_uz.pdf Stiahnuté: 229x

2011
VZN č. 2/2011 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 2/2011

vzn2011_02_uz.pdf Stiahnuté: 798x

VZN č. 3/2011 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 3/2011

vzn2011_03_uz.pdf Stiahnuté: 187x

2009
VZN č. 3/2009 úplne znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit

vzn2009_03_uz.pdf Stiahnuté: 170x

2007
VZN č. 7/2007 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit č. 7/2007

VZN č. 7 - 2007 úplné znenie.pdf Stiahnuté: 156x

2006
VZN č. 5/2006 úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit č. 5/2006

vzn2006_05_uz.pdf Stiahnuté: 583x

VZN č. 2/2006 úplne znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zriadení Mestskej polície

vzn2006_02_uz.pdf Stiahnuté: 181x

2004
VZN č. 3/2004 úplne znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste

vzn2004_03_uz.pdf Stiahnuté: 189x

1995
VZN č. 4/1995 úplne znenie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 4/1995 o podmienkach prevádzkovania stávkových hier pomocou výherných prístrojov

vzn1995_04_uz.pdf Stiahnuté: 163x

VZN č. 7/1995 úplne znenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 7/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

vzn1995_07_uz.pdf Stiahnuté: 181x

Zrušené

2024
VZN č. 5/2018 - zrušené uznesením VZN č. 2/2024

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia č. 5/2018

vzn2018_05.pdf Stiahnuté: 363x

VZN č. 1/2023 - zrušené uznesením VZN č. 1/2024

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 1/2023

VZN č.1-2023.pdf Stiahnuté: 178x

VZN č. 2/2023 - zrušené uznesením VZN č. 3/2024

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 2/2023

VZN č. 2-2023.pdf Stiahnuté: 500x

2023
VZN č. 3/2004 - zrušené uznesením VZN č. 5/2023

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste

vzn2004_03.pdf Stiahnuté: 205x

dodatok č. 1 k VZN č. 3/2004 - zrušené uznesením VZN č. 5/2023

Dodatok číslo 1/2004 k VZN č. 3/2004 ktorým sa mení VZN č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste

vzn2004_03_dod01.pdf Stiahnuté: 219x

VZN č. 6/2020 - zrušené uznesením VZN č. 7/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 6/2020

VZN č. 6 - 2020 príspevky na financ. školstva.pdf Stiahnuté: 309x

zrušené uznesením VZN č. 4/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit č. 7/2020

VZN č. 7 - 2020 PP pohrebísk.pdf Stiahnuté: 211x

Stránka