Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Zrušené

2013
zrušené nariadením 1/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2013

vzn2013_01.pdf Stiahnuté: 43x

zrušené nariadením 2/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 3/2013

vzn2013_03.pdf Stiahnuté: 46x

zrušené nariadením 3/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2013 v meste Svit č. 2/2013

vzn2013_02.pdf Stiahnuté: 46x

2012
zrušené nariadením č. 7/2018

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí v znení Dodatku č. 1/2006 č. 2/2012

vzn2006_03_dod_02.pdf Stiahnuté: 53x

zrušené nariadením 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Svit č. 6/2012

vzn2012_06.pdf Stiahnuté: 67x

zrušené nariadením 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 5/2012

vzn2012_05.pdf Stiahnuté: 50x

zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011 a dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011 č. 4/2012

vzn2009_02_dod04.pdf Stiahnuté: 51x

zrušené nariadením VZN č. 3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 5/2010

vzn2010_05_uz.pdf Stiahnuté: 58x

zrušené nariadením VZN č. 3/2015

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 1/2012

vzn2010_05_dod01.pdf Stiahnuté: 55x

zrušené nariadením 1/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2012

vzn2012_01.pdf Stiahnuté: 55x

zrušené nariadením 1/2013

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2012

vzn2012_01_dod_01.pdf Stiahnuté: 48x

zrušené nariadením 1/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2012

vzn2012_01_uz.pdf Stiahnuté: 52x

zrušené nariadením 2/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2012 v meste Svit č. 2/2012

vzn2012_02.pdf Stiahnuté: 57x

2011
zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok č. 2/2011 VZN Mesta Svit O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010

vzn2009_02_dod02.pdf Stiahnuté: 59x

zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010 a dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011 č. 3/2011

vzn2009_02_dod03.pdf Stiahnuté: 60x

zrušené nariadením č. 5/2013

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2007 o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite ul. Štúrova č. 46 č. 1/2011

vzn2007_03_dod01.pdf Stiahnuté: 59x

zrušené nariadením č. 5/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite ul. Štúrova č. 46 č. 3/2007

vzn2007_03_uz.pdf Stiahnuté: 59x

zrušené nariadením 2/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy, na žiaka školy a školského zariadenia v meste Svit na rok 2011 č. 1/2011

vzn2011_01.pdf Stiahnuté: 68x

2010
zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby

vzn2009_02_dod01.pdf Stiahnuté: 51x

zrušené nariadením VZN č. 3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 5/2010

vzn2010_05.pdf Stiahnuté: 64x

Stránka