Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Zrušené

2016
zrušené nariadením č. 7/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 1/2015

vzn2004_04_dod01.pdf Stiahnuté: 110x

zrušené nariadením 4/2020

Dodatok č. 1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016

vzn2016_07_dod01.pdf Stiahnuté: 154x

zrušené nariadením 2/2019

Dodatok č. 1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2016

vzn2016_01_dod01.pdf Stiahnuté: 127x

zrušené nariadením 4/2020

Dodatok č. 2/2017 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit č. 7/2016

vzn2016_07_dod02.pdf Stiahnuté: 155x

2015
zrušené nariadením 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 4/2015

vzn2015_04.pdf Stiahnuté: 121x

zrušené nariadením 1/2018

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 4/2015 č. 1/2015

vzn2015_04_dod01.pdf Stiahnuté: 140x

zrušené nariadením 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 4/2015

vzn2015_04_uz.pdf Stiahnuté: 124x

zrušené nariadením č. 7/2018

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí č. 3/2006

vzn2006_03_uz.pdf Stiahnuté: 109x

zrušené nariadením č. 7/2018

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí č. 3/2015

vzn2006_03_dod03.pdf Stiahnuté: 107x

zrušené nariadením 1/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2015

vzn2015_01.pdf Stiahnuté: 210x

zrušené nariadením 2/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 2/2015

vzn2015_02.pdf Stiahnuté: 109x

zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011, dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011, dodatku č. 4/2012 zo dňa 30. augusta 2012, dodatku č. 5/2013 zo dňa 6. apríla 2013, dodatku č. 6/2014 zo dňa 12. apríla 2014 č. 7/2015

vzn2009_02_dod07.pdf Stiahnuté: 105x

zrušené nariadením č. 6/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 2/2009

vzn2009_02_uz.pdf Stiahnuté: 115x

2014
zrušené nariadením č. 5/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia č. 3/2014

vzn2014_03.pdf Stiahnuté: 121x

zrušené nariadením 3/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 5/2012 č. 1/2014

vzn2012_05_dod01.pdf Stiahnuté: 121x

zrušené nariadením 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 5/2012

vzn2012_05_uz.pdf Stiahnuté: 125x

zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011, dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011, dodatku č. 4/2012 zo dňa 30. augusta 2012 a dodatku č. 5/2013 zo dňa 21. marca 2013 č. 6/2014

vzn2009_02_dod06.pdf Stiahnuté: 187x

zrušené nariadením 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2014

vzn2014_01.pdf Stiahnuté: 120x

zrušené nariadením 2/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 2/2014

vzn2014_02.pdf Stiahnuté: 156x

2013
zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011, dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011 a dodatku č. 4/2012 zo dňa 30. augusta 2012 č. 5/2013

vzn2009_02_dod05.pdf Stiahnuté: 107x

Stránka