Poslanci odvolali hlavnú kontrolórku mesta

Mestské zastupiteľstvo rokovacia sála

Na včerajšom 5. riadnom zasadnutí MsZ na poslanecký návrh poslanca Martina Míčku o odvolaní hlavnej kontrolórky mesta Svit Drahomíry Polovkovej, zahlasovalo za odvolanie kontrolórky 7 poslancov mestského zastupiteľstva.

Ako dôvod v dôvodovej správe k odvolaniu hlavnej kontrolórky bolo uvedené - opakované hrubé zanedbanie povinnosti hlavného kontrolóra mesta a to v dvoch upozorneniach (Uzn. 21/2023 a Uzn. 40/2023), ktoré podpísala aj primátorka mesta. Uvedeného konania sa v zmysle dôvodovej správy mala hlavná kontrolórka dopustiť 14.12.2022, kedy na MsZ hrubým spôsobom zaviedla poslancov MsZ v rozprave pri rokovaní o poslaneckom návrhu, ktorým poslanec M. Míčka navrhol stiahnutie návrhu rozpočtu mesta Svit na roky 2023-2025 z rokovania MsZ. A teda, že v prípade stiahnutia rozpočtu mesta z rokovania nedôjde k účinnosti následne schválených VZN mesta Svit.

Hlavná kontrolórka Drahomíra Polovková vystúpila s obhajobou a zdôraznila, že nesúhlasí s odvolaním nakoľko nie sú splnené zákonné dôvody a zároveň žiadala, aby to bolo v takomto znení uvedené aj v zápisnici. Zároveň sa vyjadrila k upozorneniam, ktoré jej dali poslanci na predchádzajúcich zastupiteľstvách. „Vyjadrujem sa teraz, keďže som nemala možnosť reagovať na doplnené body rokovania na posledných dvoch zasadnutiach mestského zastupiteľstva, teda rokovania uskutočnené dňa 23.2.2023 a 30.3.2023, ktoré sa ma bytostne dotýkali. Prekvapilo ma, že ste nenašli odvahu žiadať o zaradenie bodu programu o upozornenie hlavnej kontrolórke štandardným spôsobom. Táto skutočnosť svedčí o vašom neférovom prístupe, riešeniu akéhokoľvek problému. Podľa mňa sa takto umelo vyvolané problémy neriešia. Ja preferujem otvorenú diskusiu obsahujúcu vecnú správnosť, podloženú uveriteľnými argumentami. Ale prejdem ku konkrétnemu obsahu atakov voči mojej osobe, preto je potrebné osloviť predovšetkým vás, pán poslanec Míčka, ktorý ste spomínané body doplneného programu mestského zastupiteľstva predniesli, aj keď ako ste uviedli, že to bolo v mene časti poslancov. V celom rozsahu popieram obsah dôvodovej správy k návrhu uznesenia k podaniu upozornenia pre hlavného kontrolóra. Prijatie uznesenia - Upozornenie - odôvodňujete mojím hrubým zanedbaním povinnosti hlavného kontrolóra... mestské zastupiteľstvo február aj marec 2023. Povinnosti hlavného kontrolóra som si plnila a plním v plnom rozsahu zodpovedne a kvalifikovane. V nadväznosti na uvedené chcem uviesť, že po komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili v jeseni v roku 2022 vnímam, že moja práca hlavnej kontrolórky nie je posudzovaná z odborného a vecného hľadiska, ale náhľad na ňu má skôr politický podtón, čoho výsledkom je aj prijaté uznesenie č. 21/2023, zo dňa 23.2.2023. Zároveň zdôrazňujem, že som sa nedopustila žiadneho protiprávneho konania opísaného v dôvodovej správe k tomuto uzneseniu a teda podotýkam, že tu nebol daný dôvod na upozornenie za hrubé porušenie povinnosti uvedený v zákone o obecnom zriadení. Na marcovom zasadnutí MsZ mi bolo vytknuté, že v rámci môjho odborného stanoviska návrhu rozpočtu, som sa odvolávala na nerelevantný dokument – vládou schválený návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023. Tento podkladový dokument vládou schválený návrh zákona o štátnom rozpočte SR na rok 2023 predstavuje len východisko pre zostavenie návrhu rozpočtu každej obce, či mesta. Takto postupuje každá samospráva. Spracovať návrh rozpočtu a predložiť ho na prerokovanie do MsZ do konca kalendárneho roka by nebolo možné, ak by samospráva čakala na schválenie štátneho rozpočtu v NR SR. Pre rok 2023 bol štátny rozpočet schválený 22.12.2022. To naozaj mala samospráva čakať na schválenie štátneho rozpočtu SR? A až tak predložiť primerane upravený materiál na schválenie v mestskom zastupiteľstve mesta Svit? Nakoľko schválenie štátneho rozpočtu v čase predkladania môjho stanoviska bolo neisté, bolo potrebné vychádzať z jeho návrhu predkladaného vládou SR do NR SR. Je evidentné, že návrh rozpočtu mesta Svit ani stanovisko hlavného kontrolóra sa nedá spracovať zvečera na ráno. K porušeniu zákona by došlo v prípade, ak by mesto návrh rozpočtu a ja moje stanovisko, som nepredložila do MsZ do 31.12. bežného roku. Nemôžem súhlasiť ani s vyjadrením, že predložený rozpočet bol deficitný. Nakoľko návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 ekonomické oddelenie mesta Svit zostavilo ako vyrovnaný. Povinnosťou hlavného kontrolóra je vyjadriť sa k návrhu rozpočtu mesta Svit tak, ako je spracovaný zo strany miestnej exekutívy a posudzovať ho ako mi bol predložený k spracovaniu stanoviska. Hlavný kontrolór v stanovisku overuje súlad návrhu s dotknutými zákonmi a tiež dodržanie lehôt na jeho zverejnenie. Hlavný kontrolór nemá oprávnenie vyjadrovať sa k objemom finančných prostriedkov, ale naopak má v zákonných lehotách kontrolovať účelné využitie verejných finančných zdrojov mesta. Tieto skutočnosti si na zasadnutí MsZ musí vedieť obhájiť vedenie mesta. V tejto fáze prerokovávania návrhu rozpočtu máte práve vy, poslanci možnosť vstúpiť do tohto procesu. Som však prekvapená, že ste moje stanovisko vzali na vedomie a hlasovali zaň viac ako iba minimálnou kvalifikovanou väčšinou. K tomuto presvedčeniu ma vedie skutočnosť, že v decembri 2022 ste sa s týmto mojím stanoviskom stotožnili všetci, s výnimkou jedného poslanca, ktorý sa zdržal a jedného poslanca, ktorý bol neprítomný. S odstupom času v marci 2023 ste predložili upozornenie z dôvodu, že som ako hlavná kontrolórka hrubo zanedbala svoje povinnosti. Táto schizofrénia v odborných názoroch pri výkone verejnej funkcie poslanca je obzvlášť zarážajúca. A týka sa však iba tých z vás, ktorí bez primeranej sebareflexie nekontrolovane menia názory a postoje pri výkone funkcie poslanca mestského zastupiteľstva. S plnou vážnosťou a zodpovednosťou môžem opakovane vyhlásiť, že povinnosti, úlohy hlavného kontrolóra si plním v celom rozsahu zodpovedne a nestranne tak, ako to ukladá zákon o obecnom zriadení a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy. Na záver si dovolím doporučiť predovšetkým vám, pán poslanec Míčka, aby ste venovali viac času študovaním zákonov  a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcim sa k územnej samospráve,“ uzavrela D. Polovková.

Primátorka mesta Dáša Vojsovičová na včerajšom mestskom zastupiteľstve v rozprave k poslaneckému návrhu informovala, že dve uznesenia, ktorými bolo udelené hlavnej kontrolórke mesta upozornenie, sú aktuálne preskúmavané Okresným prokurátorom v Poprade. „Môže nastať situácia, že bude podaný protest prokurátora. To môže znamenať, že môže nastať situácia s následkami neplatného ukončenia pracovného pomeru s finančnými opatreniami a s dopadom na mestský rozpočet a na mestskú kasu. Týmito krokmi preberáte vážení poslanci, zodpovednosť za svoje rozhodnutie so všetkými dôsledkami. Žiadam vás, aby ste pri schvaľovaní vzali do úvahy všetky dôsledky, ktoré z toho môžu vyplynúť. Naopak odporúčam, počkať s odvolávaním hlavnej kontrolórky do času rozhodnutia prokurátora,“  dodala primátorka.

Poslanci včera na 5. riadnom zasadnutí MsZ zahlasovali za odvolanie hlavnej kontrolórky mesta.  

Hlasovanie k odvolaniu hlavnej kontrolórky mesta Svit:

Prítomných: 12 poslancov (J. Bobulová, J. Drobný, M. Hollý, M. Jambor, L. Kalász, D. Martinková, M. Míčka, M. Šramková, I. Švagrovská, E. Kačmarčíková, L. Sako, I. Zima)

Neprítomní:  0 poslancov

Za návrh: 7 poslancov (J. Bobulová, M. Jambor, L. Kalász, D. Martinková, M. Míčka, M. Šramková, I. Švagrovská)

Proti návrhu:  4 poslanci (E. Kačmarčíková, I. Zima, J. Drobný, M. Hollý)

Zdržali sa:  1 poslanec (L. Sako)

 

MsZ zároveň týmto krokom aj vyhlásilo voľbu nového hlavného kontrolóra, ktorá sa má konať najneskôr 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.

MsZ určilo termín voľby hlavného kontrolóra mesta Svit na 22. júna 2023 na zasadnutí MsZ.

Autor: red.