Bezplatnú právnu pomoc môžete využiť v Liptovskom Mikuláši

Kancelária Centra právnej pomoci v Liptovskom Mikuláši je zaradená medzi ostatné Centrá právnej pomoci po celom Slovensku, ktoré poskytujú svoje služby osobám v materiálnej núdzi už viac ako 15 rokov. Do jeho pôsobnosti patrí aj okres Poprad.

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby, ako aj pre ostatnú širokú verejnosť v rámci predbežnej konzultácie v trvaní jednej hodiny za symbolický poplatok 4,50 €. 

Myšlienka bezplatnej právnej pomoci sociálne odkázaným občanom vychádza z Ústavy SR: ,,Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom".  

Kancelária Centra právnej pomoci poskytuje právnu pomoc v rámci predbežnej konzultácie aj ostatnej širokej verejnosti, nielen ľuďom v materiálnej núdzi. Na túto kanceláriu sa môžu obrátiť občania s prosbou o pomoc v osobnom bankrote a v oblastiach občianskeho, rodinného, pracovného, obchodného a správneho práva (s výnimkou trestného práva, v ktorej nemá kancelária pôsobnosť).

Do Kancelárie Centra právnej pomoci v Liptovskom Mikuláši patria okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Poprad.  

Pre bližšie informácie www.centrumpravnejpomoci.sk 

Centrum právnej pomoci, kancelária Liptovský Mikuláš 

Kollárova 2 

P.O.BOX 216, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel. č. kancelária: 044/242 00 51, 0948 904 529 

Call centrum:        0650 105 100 

 

 

Autor: red.