Nájde sa druhá šanca pre plaváreň?

Mestská plaváreň vo Svite

Do prevádzky plavárne sa nepôjde.

Mestská plaváreň vo Svite12. apríla 2024 sa za účasti predstaviteľov mesta, Dozornej rady Bytového podniku (DR BP) ako nájomcu, ktorým je BYTOVÝ PODNIK MESTA SVIT v zastúpení kontrolným orgánom – Dozornou radou, konateľom a riaditeľom BP plavárne, odborníkov z odboru statiky, elektriny a strešnej krytiny, stretli priamo na mestskej plavárni vo Svite, aby sa presvedčili o prevádzkyschopnosti Rehabilitačného strediska – mestskej plavárne.

Aj keď bola vôľa mesta a Bytového podniku ako nájomcu, prevádzkovať plaváreň aspoň v obmedzenom režime, havarijný stav mestskej plavárne, ekonomické čísla a nákladná rekonštrukcia na prevádzku plavárne, boli a stále sú opodstatnenými dôvodmi, prečo ostáva plaváreň aj naďalej zatvorená. Mesto tak po rovnakom názore od vedenia DR BP ako aj po stanoviskách odborných posudkov prijalo návrh o definitívnom zatvorení Rehabilitačného strediska – mestskej plavárne vo Svite. Zástupcovia BP ako aj primátorka mesta Dáša Vojsovičová sa na stretnutí zaujímali o aktuálny stav plavárne, či plaváreň vieme zachrániť aspoň nejakou čiastočnou rekonštrukciou, čo by si táto oprava vyžadovala, čo potrebujeme k tomu spraviť, či je vôbec šanca plaváreň spustiť do prevádzky, a v akom časovom horizonte.

Stretnutie s odborníky

Čo hovoria odborníci

Stanislav Pavlica – externý statik stavieb sa v úvode stretnutia zameral na hlavný vstup v budove, kde podrobne informoval o tom, že v objekte plavárne sadá podlaha, čo má dopad na preliačenú dlažbu a popraskané priečky. „Domnievame sa, že problém je v tom, že v podlahe je kanál, v ktorom je vedený zvod zo strechy, pravdepodobne ten kanál netesní a voda sa dostáva do podložia, vymýva podložie a podlaha sadá. Príčin je viacej. Podlaha je urobená na násype, ktorý nebola šanca zhutniť, vtedy, keď sa staval celý objekt. Nosné steny sú v poriadku, ale priečky držia doslova na dobré slovo. Je tu nebezpečenstvo pohybu a nemal by tu byť žiadny pohyb ľudí, pokiaľ sa stav neodstráni,“ vyhlásil S. Pavlica.

Ako ďalej statik dodal, problémom je aj to, že neexistujú dostatočné archívne technické výkresy z čias výstavby plavárne, všetko čo vieme momentálne zistiť je len z vizuálneho pohľadu. V diskusii sa kompetentní zaoberali nahustenými dažďovými zvodmi po celom objekte, plochou strechou a tým, že po každom veľkom daždi sa tu vytvorí vodné riečište. Konateľ BP Igor Hus sa zaujímal o prieskumné vrty, injektáž a kamerové sondy ako aj o geologický podklad. Statik na to uviedol, že týmito procesmi by sme nedostali komplexnú odpoveď na stav pod plavárňou. Všetci prítomní sa zhodli, že čiastkovou rekonštrukciou by sa plaváreň zachránila, ale bolo by to vzhľadom na nové európske normy veľmi nákladné a stavba by sa niekoľkokrát predražila. Stanislav Pavlica informoval ďalej aj o tom, že všetky staré strechy, ktoré sa rekonštruujú musia spĺňať európske normy zaťaženia na sneh. Mestská plaváreň túto normu nespĺňa a aj kvôli tomuto faktu sa na strechu nedajú osadiť ani fotovoltické panely. Vedúci plavárne Tibor Haluška upovedomil zúčastnených o probléme zatekajúcej strechy a svetlíkov z pohľadu technickej údržby, čo statik S. Pavlica komentoval aj hrdzavením výstuže panelov a porušením nosnej konštrukcie strechy.

Do elektroinštalácie tečie voda

Externý revízny technik elektroinštalácie Ján Ambrózy vydal k faktom odborné stanovisko, v ktorom informoval o problematickom rozvádzači, ktorý po tejto zime našla prevádzka v dezolátnom stave. „Rozvádzač nebol navrhnutý do mokrého prostredia, do rozvádzača, ktorý je pôvodný, nám priamo počas daždivého obdobia tečie voda. Revízna správa elektroinštalácie je nevyhovujúca. Ak by došlo k rekonštrukcii plavárne, musíme sa držať úplne iných noriem, a to teraz plaváreň vôbec nespĺňa. Sústava elektroinštalácie nespĺňa technické normy, takisto chýbajú chráničky vodičov a dokonca tu hrozí aj úraz elektrickým prúdom. Stačí, aby trochu popršalo a vypadne jedna časť sústavy a celá prevádzka je v tme,“ uzavrel J. Ambrózy.

Primátorka Dáša Vojsovičová sa zaujímala o stav vzduchotechniky a filtrácie, ktoré sú relatívne v dobrom stave, avšak pri prípadnej komplexnej rekonštrukcii už takisto nebudú vyhovovať predpísaným normám. „Tu neurobíte jednu vec, aby nevyvolala potrebu ďalšej,“ dodali jednotne odborníci na margo otázok o čiastočných opravách a rekonštrukciách. 

Bazén nahlodáva rozsiahla korózia

V podzemí pod povrchom bazénovej vane sa zúčastnení presvedčili, že presakujúca voda z bazéna narušuje celú železobetónovú konštrukciu. „Zo statického hľadiska sa neoplatí ísť do čiastkovej rekonštrukcie, ale plaváreň asanovať a postaviť menšiu. Okrem spomínaných skutočností je najväčším problémom korózia výstuže pod bazénom. Je potrebné vymeniť celú bazénovú vaňu ako aj niektoré potrubia, ktoré sú v havarijnom stave,“ uzavrel statik.

Do letnej prevádzky plavárne sa nepôjde

Vzhľadom na súčasný stav a stanoviská odborníkov sa predstavitelia DR BP, vedenie BP a zástupcovia mesta zhodli, že čiastková rekonštrukcia nič nerieši a technický stav neumožňuje nič iné, ako plaváreň definitívne zavrieť. „Plaváreň je potrebné riešiť strategicky a hľadať finančné prostriedky a cesty ako ďalej. Vzhľadom na zatekanie celej plavárne po tejto zime a odborných stanoviskách nemôžeme plaváreň otvoriť ani v lete a musíme ísť do celkom nového projektu,“ uviedol konateľ BP Igor Hus.

Čo so zakúpenými pernamentkami?

Nevyčerpané permanentky si môžu prísť všetci vlastníci preplatiť počas stránkových dní na Bytový podnik Svit, s.r.o. a to v termíne od 2.5.2024 - 30.6.2024. Po tomto termíne to už nebude možné.

História a súčasnosť

Rehabilitačné stredisko – plaváreň Svit bola v prevádzke od roku 1982. Pre plavcov bol k dispozícii 25 metrový bazén s hĺbkou vody od 120 do 180 cm. Teplota vody v plaveckom bazéne bola 26°C, pre deti bol k dispozícii detský bazén s rozmermi 9x9 metrov, hĺbkou vody od 40 do 80 cm a s teplotou vody  30°C. Okrem plávania mohli návštevníci využiť parné saunovanie, posilňovňu, masérske služby (do novembra 2022) a občerstvenie v bufete (do 30.4.2023). V letných mesiacoch bolo možné využiť aj trávnaté plochy pred veľkým bazénom na slnenie a relax. Plaváreň využívali okrem verejnosti aj školy na kondičné plávanie, tréningy a plavecké kurzy. Na plavárni pracovali 6 zamestnanci. Vedúci plavárne, dvaja prevádzkoví pracovníci a traja plavci-záchranári, počas letnej sezóny sa využívali aj zamestnanci na základe dohôd o brigádnickej práci študentov, dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti.

Snahy o skvalitnenie služieb

Od otvorenia plavárne sa mesto Svit aktívne niekoľkokrát zapájalo do komunikácie s poskytovateľmi gastroslužieb v regióne. Po viacerých rokovaniach s majiteľmi reštaurácií ako aj vyhlásených verejných obchodných súťaží, však nikto z oslovených prevádzkovateľov neprejavil záujem poskytovať tieto služby na plavárni vo Svite. V rámci snahy o skvalitnenie a rozšírenia služieb bola mestom Svit vypísaná aj verejná súťaž na prenájom plôch záhrady plavárne a jej obslužných priestorov pri vstupe do plavárne. O umiestnenie služieb v objekte podnikatelia neprejavili záujem. Zo svojpomocných aktivít sa na záhradu plavárne nakúpili športové potreby, trampolína, atď. Na plavárni bol z doplnkových služieb k dispozícii bufet, kávomaty, posilňovňa. V minulosti prebiehali viaceré rokovania s potencionálnymi investormi celého objektu plavárne, ale nikdy s pozitívny výsledkom.

Vykonané rekonštrukcie a opravy objektu plavárne

Z veľkých investícií sa od roku 2013 robili výmeny alebo opravy týchto zariadení: výmena veľkorozmerných oceľových okien s izoláciou a dvojsklom, výmena oceľových okien za PVC okná, výmena krytiny po strhnutí víchricou nad priestorom technológie, opravy vodovodnej prípojky, strešných zvodov, chlórovacieho zariadenia, hydroizolačné práce na streche a vo vyrovnávacej nádrži, výmena čerpadla, oprava sauny, vzduchotechniky a rúr, dodávka parného generátora, výmena potrubia, rekonštrukcia technológie bazénovej vody, výmena radiátorov, dverí, opravy čerpadiel, servoklapiek, rekonštrukcia a obnova sociálnych zariadení, vodoinštalácie, odpadového potrubia, oprava strechy z dôvodu zatekania, výmena obkladov, zárubní, radiátorov, prípojok, ventilov a iné. Od roku 2012 do roku 2023 sa do modernizácie, čiastočnej rekonštrukcie, opráv a údržby plavárne preinvestovalo spolu 369 000 € bez DPH.

Náklady na projektovú dokumentáciu

Odhad investičného oddelenia na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie plavárne je od 300 do 400 000 €. Finančný odhad komplexnej rekonštrukcie plavárne je cca 5 mil. €. „Aj keď sme zdedili športovisko po svojej životnosti, snahou všetkých zainteresovaných je, aby naše mesto malo naďalej funkčnú a prevádzkyschopnú plaváreň, ktorá bude reprezentovať mestskú plaváreň 21. storočia. Budeme robiť všetko preto, aby sme našli zdroje na komplexnú rekonštrukciu svitskej plavárne napr. z prostriedkov Udržateľného mestského rozvoja Poprad-Svit-Kežmarok, výziev štrukturálnych fondov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a iných. Privítame akúkoľvek pomoc, či už od štátu, komerčných subjektov, ale aj našich občanov či potencionálnych investorov, s pomocou ktorých by sme mohli dať našej plavárni druhú šancu,“ uzavrela primátorka mesta Dáša Vojsovičová.

Autor: Zuzana Dobránszka