Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Zrušené

2007
zrušené nariadením č. 2/2009

DODATOK č. 1/2007 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Svit č. 2/2007 o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit

vzn2007_02_dod01.pdf Stiahnuté: 172x

2006
zrušené nariadením č. 7/2018

DODATOK č. 1/2006 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí

vzn2006_03_dod01.pdf Stiahnuté: 171x

zrušené nariadením č. 7/2018

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí

vzn2006_03.pdf Stiahnuté: 164x

zrušené nariadením č. 3/2014

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

vzn2006_04.pdf Stiahnuté: 163x

2005
zrušené nariadením č. 2/2011

DODATOK č. 1/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 3/2005 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta

vzn2005_03_dod01.pdf Stiahnuté: 156x

zrušené nariadením č. 2/2011

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 3/2005

vzn2005_03.pdf Stiahnuté: 178x

2004
zrušené nariadením č. 7/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit

vzn2004_04.pdf Stiahnuté: 165x

2002
zrušené nariadením č. 8/2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 6/2002 ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psa v meste

vzn2002_06.pdf Stiahnuté: 189x

2000
zrušené uznesením č. 40/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 7/2000 o utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva

vzn2000_07.pdf Stiahnuté: 174x

1998
zrušené nariadením č. 7/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 5/1998 o propagácii volebnej kampane

vzn1998_05.pdf Stiahnuté: 176x

Stránka