Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Zrušené

2005
zrušené nariadením č. 2/2011

DODATOK č. 1/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 3/2005 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta

vzn2005_03_dod01.pdf Stiahnuté: 137x

zrušené nariadením č. 2/2011

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 3/2005

vzn2005_03.pdf Stiahnuté: 150x

2004
zrušené nariadením č. 7/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit

vzn2004_04.pdf Stiahnuté: 150x

2002
zrušené nariadením č. 8/2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 6/2002 ktorým sa upravujú podmienky držania a chovu psa v meste

vzn2002_06.pdf Stiahnuté: 161x

2000
zrušené uznesením č. 40/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 7/2000 o utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva

vzn2000_07.pdf Stiahnuté: 157x

1998
zrušené nariadením č. 7/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 5/1998 o propagácii volebnej kampane

vzn1998_05.pdf Stiahnuté: 158x

Stránka