Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Zrušené

2009
zrušené nariadením č. 1/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit

vzn2008_01.pdf Stiahnuté: 140x

zrušené nariadením č. 1/2010

Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2008

vzn2008_01_dod01.pdf Stiahnuté: 140x

zrušené nariadením č. 5/2010

Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit č. 6/2007

vzn2007_06_dod01.pdf Stiahnuté: 139x

2008
zrušené nariadením č. 4/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit

vzn2008_04.pdf Stiahnuté: 136x

zrušené nariadením č. 5/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit

vzn2008_02.pdf Stiahnuté: 124x

zrušené nariadením č. 2/2011

DODATOK č. 2/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 3/2005 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta

vzn2005_03_dod02.pdf Stiahnuté: 174x

zrušené nariadením č. 2/2011

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta

vzn2005_03_uz.pdf Stiahnuté: 152x

zrušené nariadením č. 3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit

vzn2008_05.pdf Stiahnuté: 150x

zrušené nariadením č. 5/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit

vzn2007_06.pdf Stiahnuté: 131x

2007
zrušené uznesením 53/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o používaní výstražného zariadenia a typického zvukového znamenia na vozidle Mestskej polície Svit

vzn2007_04.pdf Stiahnuté: 186x

zrušené uznesením 53/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o používaní monitorovacieho kamerového systému

vzn2007_05.pdf Stiahnuté: 143x

zrušené nariadením č. 5/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite ul. Štúrova č. 46

vzn2007_03.pdf Stiahnuté: 125x

zrušené nariadením č. 2/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 2/2007

vzn2007_02.pdf Stiahnuté: 139x

zrušené nariadením č. 2/2009

DODATOK č. 1/2007 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Svit č. 2/2007 o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit

vzn2007_02_dod01.pdf Stiahnuté: 141x

2006
zrušené nariadením č. 7/2018

DODATOK č. 1/2006 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí

vzn2006_03_dod01.pdf Stiahnuté: 145x

zrušené nariadením č. 7/2018

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí

vzn2006_03.pdf Stiahnuté: 135x

zrušené nariadením č. 3/2014

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

vzn2006_04.pdf Stiahnuté: 138x

2005
zrušené nariadením č. 2/2011

DODATOK č. 1/2005 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 3/2005 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta

vzn2005_03_dod01.pdf Stiahnuté: 124x

zrušené nariadením č. 2/2011

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta č. 3/2005

vzn2005_03.pdf Stiahnuté: 133x

2004
zrušené nariadením č. 7/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 4/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit

vzn2004_04.pdf Stiahnuté: 134x

Stránka