Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Zrušené

2010
zrušené nariadením VZN č. 9/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o hospodárení s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 2/2010

vzn2010_02.pdf Stiahnuté: 195x

zrušené nariadením č. 1/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy, na žiaka školy a školského zariadenia v meste Svit na rok 2010 č. 3/2010

vzn2010_03.pdf Stiahnuté: 179x

zrušené nariadením č. 3/2011

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 5/2008 v znení jeho Dodatku č. 1/2009

vzn2008_05_dod02.pdf Stiahnuté: 206x

zrušené nariadením č. 3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit

vzn2008_05_uz.pdf Stiahnuté: 182x

2009
zrušené nariadením č. 6/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby

vzn2009_02.pdf Stiahnuté: 220x

zrušené nariadením VZN č. 9/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Svit

vzn2009_01.pdf Stiahnuté: 836x

zrušené nariadením č. 3/2011

Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 5/2008

vzn2008_05_dod01.pdf Stiahnuté: 170x

zrušené nariadením č. 1/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit

vzn2008_01.pdf Stiahnuté: 158x

zrušené nariadením č. 1/2010

Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2008

vzn2008_01_dod01.pdf Stiahnuté: 161x

zrušené nariadením č. 5/2010

Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit č. 6/2007

vzn2007_06_dod01.pdf Stiahnuté: 158x

2008
zrušené nariadením č. 4/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit

vzn2008_04.pdf Stiahnuté: 158x

zrušené nariadením č. 5/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit

vzn2008_02.pdf Stiahnuté: 140x

zrušené nariadením č. 2/2011

DODATOK č. 2/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 3/2005 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta

vzn2005_03_dod02.pdf Stiahnuté: 194x

zrušené nariadením č. 2/2011

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta

vzn2005_03_uz.pdf Stiahnuté: 171x

zrušené nariadením č. 3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit

vzn2008_05.pdf Stiahnuté: 170x

zrušené nariadením č. 5/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit

vzn2007_06.pdf Stiahnuté: 148x

2007
zrušené uznesením 53/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o používaní výstražného zariadenia a typického zvukového znamenia na vozidle Mestskej polície Svit

vzn2007_04.pdf Stiahnuté: 211x

zrušené uznesením 53/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o používaní monitorovacieho kamerového systému

vzn2007_05.pdf Stiahnuté: 166x

zrušené nariadením č. 5/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite ul. Štúrova č. 46

vzn2007_03.pdf Stiahnuté: 141x

zrušené nariadením č. 2/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit č. 2/2007

vzn2007_02.pdf Stiahnuté: 156x

Stránka