Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Zrušené

2010
zrušené nariadením VZN č. 3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu Mesta Svit č. 5/2010

vzn2010_05.pdf Stiahnuté: 127x

zrušené nariadením č. 4/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit

vzn2008_04_uz.pdf Stiahnuté: 128x

zrušené nariadením č. 4/2014

Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit

vzn2008_04_dod01.pdf Stiahnuté: 134x

zrušené nariadením 1/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2010

vzn2010_01.pdf Stiahnuté: 717x

zrušené nariadením VZN č. 9/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o hospodárení s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 2/2010

vzn2010_02.pdf Stiahnuté: 131x

zrušené nariadením č. 1/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy, na žiaka školy a školského zariadenia v meste Svit na rok 2010 č. 3/2010

vzn2010_03.pdf Stiahnuté: 138x

zrušené nariadením č. 3/2011

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 5/2008 v znení jeho Dodatku č. 1/2009

vzn2008_05_dod02.pdf Stiahnuté: 160x

zrušené nariadením č. 3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit

vzn2008_05_uz.pdf Stiahnuté: 122x

2009
zrušené nariadením č. 6/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby

vzn2009_02.pdf Stiahnuté: 168x

zrušené nariadením VZN č. 9/2012

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Svit

vzn2009_01.pdf Stiahnuté: 661x

zrušené nariadením č. 3/2011

Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 5/2008

vzn2008_05_dod01.pdf Stiahnuté: 123x

zrušené nariadením č. 1/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit

vzn2008_01.pdf Stiahnuté: 120x

zrušené nariadením č. 1/2010

Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Svit č. 1/2008

vzn2008_01_dod01.pdf Stiahnuté: 111x

zrušené nariadením č. 5/2010

Dodatok č. 1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit č. 6/2007

vzn2007_06_dod01.pdf Stiahnuté: 113x

2008
zrušené nariadením č. 4/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit

vzn2008_04.pdf Stiahnuté: 115x

zrušené nariadením č. 5/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit

vzn2008_02.pdf Stiahnuté: 99x

zrušené nariadením č. 2/2011

DODATOK č. 2/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 3/2005 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta

vzn2005_03_dod02.pdf Stiahnuté: 150x

zrušené nariadením č. 2/2011

Všeobecne záväzné nariadenie MESTA SVIT o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta

vzn2005_03_uz.pdf Stiahnuté: 126x

zrušené nariadením č. 3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit

vzn2008_05.pdf Stiahnuté: 124x

zrušené nariadením č. 5/2010

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit

vzn2007_06.pdf Stiahnuté: 106x

Stránka