MS most Lopušná dolina

Dňa 30.10.2019, vplyvom zhoršenej hydrometeorologickej situácie a silných dažďov, došlo v nočných hodinách k silnému poškodeniu cestného mosta na účelovej komunikácii do Lopušnej doliny a následného vybreženia rieky Mlynica. Z  tohto dôvodu bol primátorkou Mesta Svit aktivovaný krízový štáb mesta.

Zasadnutie KŠ 30.10.2019 - primátorka Mesta Svit Ing. Dáša Vojsovičová zvolala v nočných hodinách zasadnutie krízového štábu Mesta Svit, kedy hlavnou úlohou KŠ bolo prijatie opatrení na ochranu života, zdravia a majetku občanov mesta Svit. Primátorka mesta okamžite na zasadnutí KŠ vyhlásila v meste Svit Mimoriadnu situáciu a vydala Príkaz primátorky mesta o uzavretí mosta a zároveň boli aktivované všetky zložky IZS.

Zasadnutie KŠ 31.10.2019 - o 08:00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie KŠ, kde boli navrhnuté riešenia na spevnenie mosta vysypaním vyrovnávacej vrstvy a vybudovaním provizórnej mostovky z plechu, z dôvodu možnosti prejazdu pre potreby osôb ubytovaných v ubytovacích zariadeniach  v Lopušnej doline. 

Zasadnutie KŠ 31.10.2019  - o 21.15 hod. bola KŠ podaná správa o stave vykonaných prác,     následne  KŠ prijal opatrenia - zníženie prejazdnej rýchlosti na 10 km/hod. a zúženie vozovky pri vjazde na most z obidvoch strán.

Zasadnutie KŠ 04.11.2019 – KŠ prijal uznesenie, že na mieste havárie bude osadený dočasný provizórny most, prechod vozidiel bude zabezpečený  obchádzkovou trasou. Mesto Svit zabezpečí statické posúdenie mostu a následne v súčinnosti s vlastníkmi pozemkov a spoločnosťami, ktoré vykonávajú činnosť v lokalite Lopušnej doliny zabezpečí opravu poškodeného mosta.

Zasadnutie KŠ 24.02.2020 o 01:00 hod bolo zvolané zasadnutie KŠ, nakoľko vplyvom zrážok došlo k zdvihnutiu hladiny rieky, podmytia brehov, čím došlo k prepadnutiu dočasného premostenia do koryta rieky Mlynica. Primátorka mesta vyhlásila III. Stupeň povodňovej aktivity a vydala Príkaz na vykonanie záchranných prác.

Zasadnutie Okresného krízového štábu 25.02.2020 - primátorka mesta sa  zúčastnila zasadnutia Okresného krízového štábu a vzhľadom k trvajúcej vyhlásenej mimoriadnej situácii na území mesta Svit, požiadala  Správu štátnych hmotných rezerv SR o poskytnutie  ľahkej mostnej súpravy na dočasné premostenie ponad rieku Mlynica. Tejto žiadosti bolo vyhovené a došlo k zapožičaniu ľahkej mostnej súpravy z pohotovostných zásob Správy štátnych hmotných rezerv SR.

Zasadnutie KŠ 06.03.2020 - z dôvodu klesajúcej hladiny rieky Mlynica a Poprad, bol odvolaný III. Stupeň povodňovej aktivity a bol vyhlásený II. Stupeň povodňovej aktivity.

Zasadnutie KŠ 09.03.2020 – bol vydaný Príkaz primátorky mesta  na úplnú uzávierku mosta a následné osadenie ľahkej mostnej súpravy poskytnutej z pohotovostných zásob Správy štátnych hmotných rezerv SR.

Zasadnutie KŠ 10.03.2020 – bol odvolaný II. Stupeň povodňovej aktivity
Úlohy spojené s projektovaním, obstarávaním a výstavbou nového mosta až do  dňa odovzdania mosta do prevádzky plnili pracovníci MsÚ Svit.

Zasadnutie KŠ 03.11.2020 – uznesením KŠ boli členom KŠ uložené úlohy týkajúce sa odstránenia a odovzdania  ľahkej mostnej súpravy prostredníctvom určenej organizácie : DHZ Orava, dohodnutý termín 05.12.2020.

Zasadnutie 27.11.2020 – zabezpečenie akcie odstránenia a odovzdania  ľahkej mostnej súpravy DHZ Orava.