MS Covid

Vyhlásenie mimoriadnej situácie Covid

Ešte v čase trvajúcej vyhlásenej mimoriadnej situácie týkajúcej sa poškodeného mostu Lopušná dolina, zasiahla do našich životov celosvetová pandémia infekčného ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje vírus SARS-CoV-2.

V súvislosti s vypuknutím celosvetovej pandémie, Vláda SR vyhlásila na celom území SR núdzový stav, ktorý paralyzoval celú spoločnosť vydanými  opatreniami: zákaz vychádzania, zatvorenie  všetkých škôl,  ktoré prešli na dištančnú výučbu, zatvorenie obchodných  prevádzok, zákaz vykonávania  športových a kultúrnych podujatí. Z dôvodu zabránenia šírenia sa  vírusu SARS-CoV-2 Vláda SR  nariadila celoplošné skríningy a Antigénové testovania obyvateľstva, ktoré jej nariadením mala vykonávať v plnom rozsahu samospráva.

Napriek tomu, že na takúto vzniknutú situáciu  nebol z minulosti  nikto pripravený, neboli dovtedy vydané  žiadne manuály a ani usmernenia, vedenie mesta Svit a Krízový štáb Mesta Svit museli rýchlo a odborne reagovať na vzniknuté situácie, ktoré sa menili doslova zo dňa na deň, pričom „pomoc štátu“  spočívala iba vo vydávaní  nariadení a pokynov, ktoré mala samospráva plniť.

Vedenie mesta Svit spolu s  Krízovým štábom Mesta Svit,  s plnou zodpovednosťou plnilo úlohy k potlačeniu šírenia  a odstraňovania následkov pandémie, čo mohli zažiť a vidieť občania mesta v „priamom prenose“.

Krízový štáb Mesta Svit musel prijímať  opatrenia na svojich zasadnutiach, ktoré sa konali nasledovne:

Zasadnutie KŠ 12.3.2020 - plnenie úloh v zmysle opatrení vydaných Ústredným krízovým štábom SR,  k pandémie infekčného ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje vírus SARS-CoV-2.

12. marca 2020 Ústredný krízový štáb SR prijal prvé prísne opatrenia ohľadom zatvorení škôl, voľnočasových zariadení, zastavení medzinárodnej prepravy a zavedení povinnej 14-dňovej karantény pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

12.03.2020 - vydaný Príkaz primátorky mesta – Pandemický plán pre Zariadenie opatrovateľskej služby, Dom opatrovateľskej služby, kluby dôchodcov a Mestskú knižnicu.

12.03.2020 - vydaný Príkaz primátorky mesta  na vykonávanie záchranných prác z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie na území celej SR.

13.03.2020 – vydané Opatrenie primátorky mesta k uzavretí  prevádzok pohostinstiev a barov v zmysle opatrení vydaných Ústredným krízovým štábom SR.

19.03.2020 - vydané Opatrenie primátorky mesta : Mesto Svit zabezpečí nákup potravín seniorom a občanom v karanténe, vyhlásené zrušenie sobášov, poskytnutie bezplatného využívania  MHD a  ochrana cestujúcich v MHD.

Zasadnutie KŠ 23.03.2020 - vydaný Príkaz primátorky mesta  Mesto Svit zabezpečí  nákup a bezplatnú distribúciu respirátorov FFP2 pre ohrozenú skupinu obyvateľov nad 65 rokov.

09.04.2020 - vydané Opatrenie primátorky mesta:  Preventívna kontrola  dodržiavania karantény prostredníctvom MsP Svit,  podľa nariadenia RÚVZ Poprad.

Zasadnutie KŠ 19.04.2020 – zistené nedodržanie karantény obyvateľov v RD na Mierovej po návrate zo zahraničia – vydanie opatrení pre MsP Svit.

28.04.2020 – vydané Opatrenie primátorky mesta:  Zrušenie bezplatného cestovania v MHD.

13.10.2020 - vydané Opatrenie primátorky mesta: Uzavretie komunitnej miestnosti, CVČ, Domu kultúry,  športovej haly, zrušenie kultúrnych podujatí, obmedzenie režimu MsÚ – práca zamestnancov formou home office.

21.10.2020 - vydané Opatrenie primátorky mesta:  Vyhlásenie karantény v ZOS, služby klientom  denného stacionára budú poskytované v obmedzenom režime, povinnosť Ag testovania všetkých zamestnancov a klientov ZOS.

Zasadnutie KŠ 04.01.2021 - dodržiavanie COVID opatrení vyplývajúce z Uznesenia vlády SR č.  808/2020

Zasadnutie KŠ 20.01.2021 – zabezpečenie Celoplošného skríningu: akcia  „Zachráňme spolu životy dňa 22.01. – 24.01.2021“

Zasadnutie KŠ 04.02.2021 – zabezpečenie Ag testovania : akcia  „Návrat detí do škôl dňa 07.02.2021“

Zasadnutie KŠ 16.02.2021 - dodržiavanie COVID opatrení vyplývajúce z nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR  č. 77/2021

Zasadnutie KŠ 23.03.2021 - vydaný Príkaz primátorky mesta: nákup a bezplatná distribúcia respirátorov FFP2 pre ohrozenú skupinu obyvateľov nad 65 rokov

Zasadnutie KŠ 11.05.2021 – zabezpečenie výjazdového COVID očkovania seniorov, imobilných a ŤZP  na 23.5.2021

Riadne zasadnutie KŠ 28.05.2021 – personálne zmeny v KŠ, z dôvodu personálnych zmien V BP Svit a MsÚ Svit boli do KŠ menovaní noví  členovia KŠ:   Ing. Igor hus, MBA, Ing. Štefan Závacký

Zasadnutie KŠ  10.6.2021 – zabezpečenie výjazdového COVID očkovania seniorov, imobilných a ŤZP na 26.06.2021

Zasadnutie KŠ 25.11.2021 – príprava na avizované vydanie povinnosti zamestnávateľov na Ag testovanie zamestnancov v zmysle Manuálu MH SR

Zasadnutie KŠ 26.11.2021 – zabezpečenie povinnosti zamestnávateľov na Ag testovanie zamestnancov v zmysle vydaného Manuálu MH SR

Zasadnutie KŠ 01.12.2021 – kontrola plnenie úloh v zmysle platného Manuálu MH SR

Zasadnutie KŠ  07.1.2022 – zabezpečenie výjazdového  očkovania COVID na 21.01.2022

Zasadnutie KŠ 13.01.2022 - ukončenie Ag testovania zamestnancov v zmysle vydaného Manuálu MH SR