Obsah

Krízový štáb Mesta Svit  

Na zabezpečenie rýchleho, operatívneho, odborného a pružného prijímania opatrení na riešenie krízových situácií a koordináciu činnosti v pôsobnosti obce v súlade s § 10 písm. a) zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zriadila dňa 29.03.2019 primátorka mesta Svit, Ing. Dáša Vojsovičová  krízový štáb Mesta Svit.

Členovia krízového štábu:
predseda krízového štábu : Ing. Dáša Vojsovičová
predseda krízového štábu : Ing. Ján Drobný 
tajomník krízového štábu : Ing. Ján Hutník
členovia krízového štábu : Mgr. Michal Klimko – náčelník MsP Svit, Ing. Igor Hus, MBA – konateľ BP a TS Svit, Ing. Ingrid Korenková – vedúca OEČ MsÚ Svit, , Ing. Radoslav Grus- vedúci OIČÚP a ŽP, Ing. Štefan Závacký – referent OVVSSČ a CO

Krízový štáb je výkonný orgán orgánu krízového riadenia podľa zákona NR SR č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a stálym poradným orgánom starostu, ktorého úlohou je analyzovať riziká krízovej situácie, navrhovať opatrenia vo svojej územnej pôsobnosti, ktoré majú dosah na obyvateľstvo obce a vyžadujú si rýchle a pružné rozhodnutia na prijatie opatrení za účelom odstránenia ich následkov.
V dobe vyhlásenej evakuácie plní úlohy evakuačnej komisie obce v zmysle vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov.

Plní úlohy na úseku ochrany pred povodňami ako povodňová komisia obce v zmysle § 26 písm. 3a bod 8 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

Krízový štáb Mesta Svit bol zriadený v zmysle platnej legislatívy zriaďovacou listinou. Svoju činnosť vykonáva v súlade s platnými zákonmi podľa „Štatútu krízového štábu Mesta Svit“ a „Rokovacieho poriadku Krízového štábu Mesta Svit“ na zasadnutiach krízového štábu.

Riadne zasadnutie krízového štábu mesta Svit zvoláva predseda krízového štábu – primátor mesta, v počte určenom podľa Plánu hlavných úloh Mesta Svit v danom roku minimálne 2 x ročne, k vypracovania a schváleniu Plánu hlavných úloh na daný rok a následne  k Vyhodnoteniu plnenia Plánu hlavných úloh za uplynulý  rok.

Mimoriadne zasadnutie krízového štábu mesta Svit zvoláva predseda spravidla pri vzniku mimoriadnej udalosti, príp. hroziacom vzniku mimoriadnej udalosti. 

Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu Mesta Svit - 23.08.2022 o 09:30 hod. Zabezpečenie odstránenia škôd po prívalovom daždi v meste Svit  pdf dokument (127.41 kB)
Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu Mesta Svit - 03.02.2023 o 15:45 hod. Snehová kalamita na území Mesta Svit -  pdf dokument (104.62 kB)
Zápisnica zo zasadnutia krízového štábu Mesta Svit - 08.02.2023 o 12:00 hod. Snehová kalamita na území Mesta Svit - odvolalanie mimoriadnej situácie - pdf dokument (129.29 kB)