Obsah

Krízový štáb Mesta Svit  

Na zabezpečenie rýchleho, operatívneho, odborného a pružného prijímania opatrení na riešenie krízových situácií a koordináciu činnosti v pôsobnosti obce v súlade s § 10 písm. a) zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zriadila dňa 29.03.2019 primátorka mesta Svit, Ing. Dáša Vojsovičová  krízový štáb Mesta Svit.

Členovia krízového štábu:
predseda krízového štábu : Ing. Dáša Vojsovičová
predseda krízového štábu : Ing. Ján Drobný 
tajomník krízového štábu : Ing. Ján Hutník
členovia krízového štábu : Mgr. Michal Klimko – náčelník MsP Svit, Ing. Igor Hus, MBA – konateľ BP a TS Svit, Ing. Ingrid Korenková – vedúca OEČ MsÚ Svit, , Ing. Radoslav Grus- vedúci OIČÚP a ŽP, Ing. Štefan Závacký – referent OVVSSČ a CO

Krízový štáb je výkonný orgán orgánu krízového riadenia podľa zákona NR SR č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a stálym poradným orgánom starostu, ktorého úlohou je analyzovať riziká krízovej situácie, navrhovať opatrenia vo svojej územnej pôsobnosti, ktoré majú dosah na obyvateľstvo obce a vyžadujú si rýchle a pružné rozhodnutia na prijatie opatrení za účelom odstránenia ich následkov.
V dobe vyhlásenej evakuácie plní úlohy evakuačnej komisie obce v zmysle vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov.

Plní úlohy na úseku ochrany pred povodňami ako povodňová komisia obce v zmysle § 26 písm. 3a bod 8 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

Krízový štáb Mesta Svit bol zriadený v zmysle platnej legislatívy zriaďovacou listinou. Svoju činnosť vykonáva v súlade s platnými zákonmi podľa „Štatútu krízového štábu Mesta Svit“ a „Rokovacieho poriadku Krízového štábu Mesta Svit“ na zasadnutiach krízového štábu.

Riadne zasadnutie krízového štábu mesta Svit zvoláva predseda krízového štábu – primátor mesta, v počte určenom podľa Plánu hlavných úloh Mesta Svit v danom roku minimálne 2 x ročne, k vypracovania a schváleniu Plánu hlavných úloh na daný rok a následne  k Vyhodnoteniu plnenia Plánu hlavných úloh za uplynulý  rok.

Mimoriadne zasadnutie krízového štábu mesta Svit zvoláva predseda spravidla pri vzniku mimoriadnej udalosti, príp. hroziacom vzniku mimoriadnej udalosti.