37. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Kedy: 26. 5. 2022 15:30 - 19:00

Kde: Mestský úrad Svit

37. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

37. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Typ akcie: ostatné (konferencia, prednáška)

P O Z V Á N K A

na 37. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 26. mája /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                              

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 560/25 vo Svite
6.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 561/24 vo Svite
7.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 565/20 vo Svite
8.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 564/21 vo Svite
9.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 562/23 vo Svite
10.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 578/7 vo Svite
11.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 568/17 vo Svite
12.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 80 na ul. Kpt. Nálepku vo Svite
13.  Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svite
14.  Prenájom časti pozemku parc. č. 9/11 pri bytovom dome súp. č. 308 na Štefánikovej ulici vo Svite
15.  BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. – Výročná správa za rok 2021
16.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Mesta Svit za rok 2021
17.  Návrh Záverečného  účtu  Mesta Svit za rok 2021
18.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
19.  Žiadosť o zmenu ÚPN M Svit (Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o., Hlavná 5, 05921 Svit)
20.  Žiadosť o zmenu ÚPN M Svit (OSA & partners, Kuzmányho 5100/3, 05801 Poprad)
21.  Interpelácie poslancov
22.  Diskusia
23.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.
primátorka mesta

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Časová náročnosť

Doba trvania: 210 minút