36. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Kedy: 28. 4. 2022 15:30 - 18:00

Kde: Mestský úrad Svit

36. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Typ akcie: ostatné (konferencia, prednáška)

P O Z V Á N K A

na 36. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 28. apríla /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Zabezpečenie nákupu varného kotla pre školskú jedáleň Spojenej školy Mierová 134, Svit
6.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 580/5 vo Svite
7.  Zámena pozemkov pri bytovom dome súp. č. 1021 na Ulici P. Jilemnického vo Svite
8.  Prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry vo Svite
9.  Uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Svite
10.  Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Svite
11.  Prenájom nebytových priestorov v budove Domu Kultúry Pod Skalkou
12.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
13.  Interpelácie poslancov
14.  Diskusia
15.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r. 
primátorka mesta

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Časová náročnosť

Doba trvania: 150 minút