33. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Kedy: 27. 1. 2022 15:30 - 20:00

Kde: Mestský úrad Svit

33. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Typ akcie: ostatné (konferencia)

P O Z V Á N K A

na 33. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 27. januára /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Svit za rok 2021
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
6.  Projekt s názvom „Modernizácia autobusovej zastávky na ul. Mierová“
7.  Doplnenie kamerového systému - monitorovanie mosta do Lopušnej doliny
8.  Rekonštrukčné práce - Dom Kultúry vo Svite
9.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2022
10.  Predaj pozemku, priľahlého k bytovému domu súp. č. 202 na Jesenského ulici vo Svite
11.  Predaj pozemkov do výlučného vlastníctva na Ulici J. Jesenského vo Svite
12.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, priľahlého k bytovému domu súpisné číslo 251 na ulici 9. mája vo Svite
13.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite (Zubcheck, s.r.o., Drevárska 454/3, 058 01 Poprad)
14.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite (Občianske združenie ROZPUK, Murgašova 90/5, 058 01 Poprad)
15.  Ukončenie nájomného vzťahu so spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s.
16.  Interpelácie poslancov
17.  Diskusia
18.  Záver

 

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r. 

primátorka mesta                                                                                       

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Mestský úrad Svit, Svit

Časová náročnosť

Doba trvania: 270 minút