3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Kedy: 23. 2. 2023 15:30 - 20:00

Kde: Mestský úrad Svit

Erb mesta Svit

3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Typ akcie: ostatné (konferencia, prednáška)

 

Pozvánka

na 3. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 23. februára /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                              1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Svit za rok 2022
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Správa o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie 01.01.2022 – 31.12.2022
6.  Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia  Mesta Svit č. 3/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
7.  Žiadosť o zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR
8.  Nákup prevádzkového vozidla pre Technické služby Mesta Svit
9.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit
10.  Zmena Organizačného poriadku MsÚ vo Svite a Organizačnej štruktúry Mesta Svit - informácia
11.  Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2023
12.  Návrh na zmenu Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 114/2022 zo dňa 29.09.2022
13.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 569 vo Svite
14.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 574 vo Svite
15.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 571 vo Svite formou prenájmu
16.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome na Horskej ulici č. 554 vo Svite formou prenájmu
17.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Svit – Ulica Okružná – chodník“
18.  Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Svit
19.  Prenájom nebytového priestoru v bytovom dome súp. číslo 263 na Ulici SNP vo Svite
20.  Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 275 a v budove súp. č. 268
21.  Voľba členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit
22.  Zmena členov Dozornej rady Bytového podniku Svit, s.r.o
23.  Zmena členov školských rád v meste
24.  Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena pre stavby: „Zariadenie pre seniorov“ a „Rekonštrukcia materskej škôlky – Mierová ulica Svit
25.  Interpelácie poslancov
26.  Diskusia
27.  Záver

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Časová náročnosť

Doba trvania: 270 minút

Organizátor

Mesto Svit