26. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Kedy: 24. 6. 2021 15:30 - 19:00

Kde: Mestský úrad Svit

26. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Typ akcie: ostatné (konferencia, prezentácia)

P O Z V Á N K A

na 26. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 24. júna /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svit na II. polrok 2021
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Svit
6.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome súp. č. 567
7.  Zriadenie budúceho vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
8.  Návrh na zmenu termínu splnenia časti uznesenia č. 116/2020 zo dňa 24.09.2020
9.  Prevzatie objektov vyvolaných investícií vrátane dotknutých pozemkov stavba „Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce“
10.  Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
11.  Prenájom pozemku KN-C 71/40 v k.ú. Svit
12.  Prenájom časti pozemku, priľahlého k bytovému domu súp. č. 278
13.  Prenájom časti pozemku, priľahlého k bytovému domu súp. č. 309
14.  Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 20/2021 zo dňa 29.1.2021 – Dodatok č. 1
15.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod  stavbou – uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
16.  Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit
17.  Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí v prospech tretej osoby
18.  Rozpočtové opatrenie – kapitálové výdavky (projektové dokumentácie, priechody)
19.  Projekt  „Rekonštrukcia cyklochodníka do Lopušnej doliny“ – spolufinancovanie Mestom Svit
20.  Projekt  „Kompletná výmena palubovky v Iskra Aréne“ – spolufinancovanie Mestom Svit
21.  Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 1-4/2021
22.  Zmena Zakladateľskej listiny  BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o.
23.  Návrh na doplnenie uznesenia č. 61/2021 zo dňa 25.03.2021
24.  Interpelácie poslancov
25.  Diskusia
26.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r. 
primátorka mesta                                                                                       

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Časová náročnosť

Doba trvania: 210 minút