16. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Kedy: 24. 6. 2020 15:30 - 18:00

Kde: Mestský úrad

16. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Typ akcie: ostatné (prezentácia)

P O Z V Á N K A

na 16. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 24. júna /streda/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1.  Otvorenie  

2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách

4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie

5.  Návrh VZN Mesta Svit č. 6/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit

6.  Návrh Dodatku č. 1/2020 k VZN Mesta Svit č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit

7.  Návrh VZN Mesta Svit č. 7/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit

8.  Rozpočtové opatrenie - projektové dokumentácie

9.  Rozpočtové opatrenie – rekonštrukcia Lávky pre peších a cyklistov pri I/18

10.  Zmena uznesenia č. 41/2020 zo dňa 27.02.2020 v znení uznesenia č. 63/2020 zo dňa 28.05.2020

11.  Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku - dotácie z Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2020

12.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pri rodinnom dome

13.  Zámena nehnuteľného majetku medzi Mestom Svit a spoločnosťou ALPINA SK, s.r.o., Bajkalská 12985/9, 831 04 Bratislava

14.  Budúca zámena nehnuteľného majetku

15.  Odpredaj pozemku – STM Invest, s.r.o., Jilemnického 303, 059 21 Svit

16.  Prenájom časti pozemku pri rodinnom dome

17.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite

18.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite

19.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska vo Svite

20.  Majetkovoprávne vysporiadanie - odpredaj pozemku pod stavbou garáže

21.  Využitie územia lokalita Štrkopiesky

22.  Interpelácie poslancov

23.  Diskusia

24.  Záver

 

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r. 

 primátorka mesta                                                                                       

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Mestský úrad, Svit

Časová náročnosť

Doba trvania: 150 minút

Organizátor

Mesto Svit