13. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Kedy: 30. 1. 2020 15:30 - 18:30

Kde: Mestský úrad Svit

13. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Typ akcie: ostatné (prezentácia)

P O Z V Á N K A

na 13. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 30. januára /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                              

1.  Otvorenie  

2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách

4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie

5.  Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pri rodinných domoch

     a)  pozemky parc. č. 117/23 a 117/282 pri rodinnom poldome súp. č. 90 na Mierovej ulici vo Svite

     b)  pozemok parc. č. 188/16 pri rodinnom poldome súp. č. 980 na Štúrovej ulici vo Svite

     c)  pozemky parc. č. 117/39, 117/40, 117/41, 117/186 a 117/280 pri rodinnom poldome súp. č. 92 na Mierovej ulici vo Svite

     d)  pozemok parc. č. 229/62 pri rodinnom poldome súp. č. 874 na Mierovej ulici vo Svite

     e)  časť pozemku parc. č. 553/1 pri rodinnom dome súp. č. 646 na Skalnej ulici vo Svite

6.  Majetkoprávne vysporiadanie pozemku v ZO Breziny

7.  Majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou garáže

8.  Odpredaj nebytového priestoru v bytovom dome súpisné číslo 289 na Štúrovej ulici vo Svite

9.  Odpredaj nebytového priestoru v bytovom dome súpisné číslo 237 na Štúrovej ulici vo Svite do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov v bytovom dome a zriadenie vecného bremena v prospech vlastníka OST

10.  Prenájom pozemkov pri rodinných a bytových domoch v zmysle § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

     a)  pozemky parc. č. 117/272 a 117/283 pri rodinnom poldome súp. č. 978 na Mierovej ulici vo Svite

     b)  časť pozemku parc. č. 229/56 pri bytovom dome súp. č. 879 na Mierovej ulici vo Svite

      c)  pozemok parc. č. 229/74 pri bytovom dome súp. č. 225 na Komenského ulici vo Svite

      d)  pozemky parc. č. 229/95 a 229/401 pri bytovom dome súp. č. 126 na ulici Kpt. Nálepku vo Svite

      e)  pozemok parc. č. 36/36 pri rodinnom poldome súp. č. 40 na Sládkovičovej ulici vo Svite

11.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska

12.  Prenájom pozemku  parc. č. 553/187 k.ú. Svit v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

13.  Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020  na predaj prebytočného nehnuteľného majetku mesta Svit – Bytový dom Mierová súp. č. 885, vrátane pozemku pod domom a priľahlého pozemku

14.  Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2020 na nájom nehnuteľného majetku mesta Svit

15.  Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže Technických služieb mesta Svit č. 1/2020 na nájom majetku Mesta Svit

16.  Rozpočtové opatrenie – § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z.

17.  Rozpočtové opatrenie - projektové dokumentácie, územný plán mesta Svit

18.  Rozpočtové opatrenie – kapitálové výdavky na financovanie pokračujúcich projektov

19.  Návrh dodatku Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 1/2020 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 1/2020

20.  Rozpočtové opatrenie – Originálne kompetencie v školstve

21.  Súkromná základná umelecká škola Fantázia – dotácia na rok 2020

22.  Súkromná materská škola Kidsfun  – dotácia na rok 2020

23.  Projekt s názvom „Obnova strešných krytín dvoch nájomných poldomov“ v oblasti podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v roku 2020

24.  Projekt s názvom „Cyklochodník pri Bagrovisku“ v oblasti investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

25.  Dotácia na podporu basketbalu a futbalu v meste Svit

26.  Postup MsZ mesta Svit na zasadnutí konanom dňa 05.09.2019 – upozornenie prokurátora

27.  Interpelácie poslancov

28.  Diskusia

29.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.                       

primátorka mesta Svit

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Časová náročnosť

Doba trvania: 180 minút

Organizátor

Mesto Svit