Pozvánka na 13. zasadnutie MsZ

Erb mesta Svit

Vo štvrtok 25. apríla 2024 sa o 15.30 hod. uskutoční v zasadačke Mestského úradu vo Svite 13. riadne zasadnutie MsZ mesta Svit

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3. Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách, plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Svit na II. polrok 2024
 4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
 5. Návrh na menovanie kronikára mesta Svit
 6. Majetkovoprávne usporiadanie pozemku pri rodinnom dome
 7. Majetkovoprávne usporiadanie priľahlého pozemku
 8. Odpredaj pozemkov na Železničnej ulici vo Svite
 9. Prenájom pozemku parc. č. KN-C 451/673, k.ú. Svit
 10. Majetkovoprávne usporiadanie pozemku pri rodinnom dome
 11. Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 229/84, k.ú. Svit
 12. Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 229/84, k.ú. Svit
 13. Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete - Východoslovenská distribučná, a.s.
 14. Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete - Východoslovenská distribučná, a.s.
 15. Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete
 16. Prenájom majetku Mesta Svit za zvýhodnené nájomné v zmysle Článku VI, § 14, bod 14, písm. h) platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Svit
 17. Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 229/16 a parc. č. KN-C 229/85 k.ú. Svit
 18. Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska vo Svite
 19. Majetkovoprávne usporiadanie práv k pozemkom
 20. Majetkovoprávne usporiadanie práv k pozemkom
 21. Prenájom  pozemku parc. č. KN-C 229/426, k.ú. Svit
 22. Majetkovoprávne usporiadanie častí priľahlých pozemkov
 23. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2024 – riešenie poistnej udalosti vozidla MsP
 24. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2024 – dotácie na úhradu prevádzkových nákladov
 25. Udelenie Ceny Mesta Svit
 26. Interpelácie poslancov
 27. Diskusia
 28. Záver

                                                                                                     Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.

                                                                                                             primátorka mesta

Autor: red.