Menu

Top Novinky

V stredu 6. júla 2016 si veriaci vo Svite pripomenuli 25. výročie konsekrácie (z lat. consecrare – posvätiť) Kostola sv. Jozefa robotníka. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi tento kostol posvätil kardinál Jozef Tomko a aj v tento deň prijal s veľkou radosťou pozvanie do Svitu.

Presne v tento deň pred 25 rokmi, 6. júla 1991, nastala pre mesto Svit veľmi významná udalosť. Uskutočnilo sa prvé posvätenie prvého rímsko-katolíckeho kostola vo Svite a zároveň prvého kostola v ČSFR, ktorý bol postavený po novembri 1989.

Do nežnej revolúcie boli snahy občanov mesta o výstavbu nového kostola márne a z každej strany boli ich žiadosti zamietané. Veriaci sa však s týmto stavom neuspokojili a vedení svojim farárom začali ofenzívu proti úradom. 14. novembra 1989 vtedajší kňaz Mons. Peter Fidermak na základe splnomocnenia biskupského úradu žiadal pridelenie pozemku na výstavbu kostola vo Svite. Šlo o pozemok pred cintorínom smerom k rieke Poprad. 

17. november 1989 priniesol zmeny aj vo Svite, a to aj čo sa týkalo možnosti výstavby kostola. Po tomto dni nadobudli udalosti veľmi rýchly spád.  Mons. Fidermak odkúpil spolu s veriacimi barak, ktorý slúžil v minulosti ako ubytovňa pre robotníkov. S pomocou veriacich vypratal polovicu baraku, čím vznikla väčšia miestnosť, do ktorej sa zmestilo asi 300 ľudí, možno aj viac. V druhej časti spravil sklad stavebného materiálu. Tak vznikol prvý, aj keď provizórny, kostolík vo Svite a už na Druhú adventnú nedeľu 3. decembra 1989 sa tam uskutočnila prvá svätá omša.

Po Novom roku 1990 došlo konečne ku vybaveniu pozemku na stavbu kostola a farského centra. Bol to vyhliadnutý pozemok pred cintorínom okolo cesty k Domu smútku smerom k rieke Poprad. Z projektov bol vybraný projekt architekta Sitarčíka z Prešova. Nasadenie bolo vysoké, a preto už 15 marca, keď zem ako tak rozmrzla, mohli začať práce s prekladaním topného kanála. Práce prebiehali súbežne na stavbe farskej budovy aj kostola. Pracovalo sa v dvoch smenách. Priorita práce sa určovala vždy ráno, podľa počtu pracovníkov a taktiež podľa dostupného stavebného materiálu. Zaobstarávanie materiálu na stavbu bolo záležitosťou farára Fidermaka. V priebehu stavby došlo ku prvej slávnosti týkajúcej sa kostola, a tou bolo osadenie základného kameňa kostola, ktorý posvätil Svätý Otec Ján Pavol II pri svojej návšteve Slovenska v Bratislave 22. apríla 1990. Slávnosť sa konala 2. septembra 1990. Svätú omšu mal a základný kameň osadil biskup Mons. Dominik Kaľata, svätiaci biskup z Freiburgu. Začiatkom decembra (02.12.1990) sa konala ďalšia slávnosť, posviacka zvonov, ktoré uliala rodina Dytrichova z Čiech a posvätil ich ThDr. František Tondra, spiššský biskup, za účasti veľkého počtu veriacich, majstrov zvonolejárov a krstných rodičov zvonov. Zvony dostali mená sv. Jozef, sv. Cyril a Metod, sv. Peter a Pavol a najmenší sv. František. Montáž a prvé zvonenie bolo 7. decembra 1990. Neskôr pribudlo k veži k týmto štyrom zvonom ešte 15 zvonov zvonkohry, v tom období jedinej na Slovensku. 

Práce postupovali tak rýchlo, že do októbra bol kostol pod strechou a na fare sa robili posledné úpravy. Tempo práce sa zo dňa na deň stupňovalo, aby sa stihol stanovený termín konsekrácie 06. júl 1991. O stravu pracovníkov sa starali Terézia Krajňáková, Alžbeta Soľavová a Božena Medelská. Týmto chodili pomáhať aj iné ženy podľa potreby a možností. Počas výstavby kostola odpracovali v kuchyni 19 400 pracovných hodín. Celkovo odpracovali veriaci počas výstavby 95 535 bezplatných brigádnických hodín.

Vďaka všetkým okolnostiam sa naozaj mohol splniť plán, ktorý si farár spolu s veriacimi stanovili a 06. júl 1991 bol pre Svit naozajstným dňom sviatku a dňom „D“. Na tento deň bola plánovaná konsekrácia  novopostaveného Chrámu sv. Jozefa Robotníka. Od skorého rána sa schádzali veriaci z rôznych strán, aby sa zúčastnili prvej posviacky kostola postaveného po nežnej revolúcii a ktorého základný kameň posvätil Ján Pavol II. Bola prítomná aj Slovenská televízia , ktorá prenášala priamy prenos zo slávnostnej svätej omše. Hlavným celebrantom pri konsekrácii bol kardinál Jozef Tomko. Prítomní boli biskupi zo Slovenska, ale aj osobnosti pôsobiace v zahraničí, ako aj predstavitelia vlády, Federálneho zhromaždenia, SNR a predstavitelia verejnej správy z okresu a mesta. Na slávnosti sa zúčastnilo približne 8 000 veriacich všetkých vyznaní. Pri príležitosti konsekrácie kostola bol do rúk farára Mons. Petra Fidermaka odovzdaný erigovací dekrét farnosti. Veriaci boli a sú nesmierne radi, že majú svoj chrám, svoje centrum, kde môžu nerušene prísť a načerpať svoju silu.

Tento rok si pripomíname významné 25. výročie konsekrácie Chrámu sv. Jozefa robotníka a pri tejto príležitosti sa uskutoční v nedeľu 10. júla 2016 o 10.00 hod. slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bude Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko, ktorý v roku 1991 kostol konsekroval.

 

Zdroj: Monografia „História jednej myšlienky“ Svit (1934 - 2009)

Foto: Milan Legutky

 

Posledný júnový víkend sa už tradične aj tento rok niesol v duchu osláv Dní mesta Svit. Tie boli už tradične sprevádzané ďalšími sprievodnými akciami počas uplynulého týždňa a dôležitým bodom programu bolo piatkové slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora mesta.

PREDSEDA REVOLUČNÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1944
PREDSEDA ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1945
PREDSEDA MESTSKÉHO NÁRODNÉHO VÝBORU 1945 - 1948

Do 2. svetovej vojny pôsobil ako stredoškolský profesor v Kežmarku. Potom začal pracovať v Baťových závodoch v Batizovciach (vo Svite), kde bol vychovávateľom v Baťovej škole práce. Bol predsedom Revolučného národného výboru, ktorý vznikol v apríli 1944.

Jedno z najmladších slovenských miest, vzniklo v roku 1934, keď firma „Baťa“ zo Zlína zakúpila pozemky od obce Veľká na postavenie podniku na výrobu viskózových vlákien. Názov mesta je odvodený od pomenovania podniku – Slovenská VIskózová Továreň. Štatút mesta obdržal Svit dňa 30. mája 1962.

Hlavný podiel na rozvoji mesta mali a v súčasnosti majú firmy Chemosvit, a.s., Tatrasvit, a.s. a Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
V meste sídli okrem dvoch materských, dvoch základných škôl a Základnej umeleckej školy aj Stredná odborná škola.

Zriadenie Mesta Svit

Mesto Svit je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace, alebo vykonávajúce svoju činnosť na území mesta. Mesto je právnickou osobou, ktorá hospodári s vlastným majetkom a svojimi majetkovými právami.

Uplatnenie úľavy na poplatok za komunálny odpad:

- najneskôr do 31.1. príslušného roka priniesť potvrdenie o návšteve školy (študenti) – 50 %-ná úľava
- najneskôr do 31.1. príslušného roka priniesť kópie pracovných zmlúv občanov pracujúcich mimo trvalého bydliska (v rámci SR, ale aj zahraničia)

Odpustenie poplatku za komunálny odpad:

- najneskôr do 31.1. príslušného roka priniesť doklad, že sa osoba celoročne zdržiava v zahraničí, je vo výkone trestu, sociálnom zariadení, príp. sa osoba nezdržiava na mieste trvalého pobytu a nie je známy je skutočný pobyt (potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte v zahraničí, príp. čestné vyhlásenie, ak nemožno skutočnosť doložiť inak)

Splatnosť poplatku za tuhý komunálny odpad

– naraz do 31.5., ak nepresahuje sumu 33,19 €; ak presahuje sumu 33,19 € naraz do 31.5. alebo v troch rovnakých splátkach do 31.5., 31.7. a 31.10.

  • prihlásenie psa, keď má pes 6 mesiacov
  • prihlásenie psa do 30 dní odo dňa nadobudnutia, ak je pes starší ako 6 mesiacov
  • najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať písomne žiadosť na úľavu na dani za psa
    (občania nad 70 rokov a držitelia preukazu ZŤP a ZŤPS)

  • najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností (len pri zmenách)
  • najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať písomne žiadosť na úľavu na dani z nehnuteľností – občania nad 70 rokov (pozemky, rodinné domy, byty)
  • občania – držitelia preukazu ZŤP a ZŤPS (rodinné domy, byty, garáže)
    (úľavy nie je možné poskytnúť so spätnou platnosťou)

Najbližšie udalosti

júl
31

31. 07. 2016 10:15 - 12:15

aug
3

3. 08. 2016 17:00 - 19:00

aug
10

10. 08. 2016 10:00 - 12:00

aug
27

27. 08. 2016 12:00 - 18:00

Rozpis zápasov

Logo BK Iskra SVIT
Logo FK Svit
Ak si želáte byť informovaný o novinkách v našom meste, zašleme vám ich emailom. Stači sa prihlásiť na odber ...