Civilná ochrana

Civilná ochrana

ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania sa výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí.

Cieľom tejto pomôcky je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život alebo zdravie a ako postupovať, keď je ohrozený majetok.

Civilná ochrana - Príručka pre obyvateľov mesta Svit - tu ku stiahnutiu .pdf, 132,22 kB

Odporúčané postupy na zabezpečenie činnosti obce pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti v súvislosti so vznikom svahových deformácii - tu ku stiahnutiu .pdf, 2,43 MB

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti - tu ku stiahnutiu .pdf, 44,04 kB

Nebezpečné vlastnosti a označenie látok, ktoré môžu spôsobiť mimoriadnu udalosť - tu ku stiahnutiu .pdf, 30,97 kB

Popis objektov, v ktorých môže dôjsť k mimoriadnej udalosti s únikom nebezpečných látok (tzv. stacionárne zdroje ohrozenia) - tu ku stiahnutiu .pdf, 29,32 kB

Kontaktné a informačné miesta

Mestský úrad, sekretariát primátora
Tel.: 052/7875 111

Mestská polícia Svit
Tel.: 052/7756026,
mobil 0905636715

Mestský úrad Svit
Fax.: 052/7756 140