Obsah

Prednosta mesta Svit

Meno a priezvisko : Ing. Ján Hutník
Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Kontakt 
Telefón : 052 7875 113
e-mail: prednosta@svit.sk

 

Postavenie prednostu

Na čele mestského úradu je prednosta. Prednosta je zamestnancom mesta, ktorý:

a) vedie a organizuje prácu mestského úradu,

b) podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady,

c) zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným,

d) plní, v rozsahu poverenia primátorom, úlohy v oblasti pracovno-právnych vzťahov pracovníkov mesta a vnútornej a hospodárskej správy mestského úradu,

e) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, primátora mesta.

Prednostu mestského úradu vymenúva a odvoláva primátor mesta. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.

Prednosta mestského úradu má zástupcov. Ich počet a pracovnú náplň určuje primátor mesta.