Obsah

Hlavný kontrolór

 

Meno a priezvisko: Ing. Drahomíra Polovková
Sídlo: Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit 
Kancelária : č. 122

Kontakt :
Telefón : +421 52 7875 119

e-mail: drahomira.polovkova@svit.sk

Plán kontrolnej činnosti a dokumenty hlavného kontrolóra mesta Svit

Postavenie kontrolóra

1. Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.

2.Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca mestského zastupiteľstva v obci, ktorej bol zvolený, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného mestom, príp. v inom kontrolnom orgáne mesta.

3. Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu: 
- nakladania s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený 
- účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade, rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta 
- hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta 
- čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu 
- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.

4. Hlavného kontrolóra do funkcie volí mestské zastupiteľstvo.

5. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný najmenej raz ročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

6. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

7. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

8. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií obyvateľov.