Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Zrušené

2015
zrušené nariadením č. 7/2018

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí č. 3/2015

vzn2006_03_dod03.pdf Stiahnuté: 165x

zrušené nariadením 1/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2015

vzn2015_01.pdf Stiahnuté: 283x

zrušené nariadením 2/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 2/2015

vzn2015_02.pdf Stiahnuté: 149x

zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011, dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011, dodatku č. 4/2012 zo dňa 30. augusta 2012, dodatku č. 5/2013 zo dňa 6. apríla 2013, dodatku č. 6/2014 zo dňa 12. apríla 2014 č. 7/2015

vzn2009_02_dod07.pdf Stiahnuté: 143x

zrušené nariadením č. 6/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 2/2009

vzn2009_02_uz.pdf Stiahnuté: 161x

2014
zrušené nariadením č. 5/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia č. 3/2014

vzn2014_03.pdf Stiahnuté: 167x

zrušené nariadením 3/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 5/2012 č. 1/2014

vzn2012_05_dod01.pdf Stiahnuté: 164x

zrušené nariadením 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 5/2012

vzn2012_05_uz.pdf Stiahnuté: 170x

zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011, dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011, dodatku č. 4/2012 zo dňa 30. augusta 2012 a dodatku č. 5/2013 zo dňa 21. marca 2013 č. 6/2014

vzn2009_02_dod06.pdf Stiahnuté: 226x

zrušené nariadením 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2014

vzn2014_01.pdf Stiahnuté: 161x

zrušené nariadením 2/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 2/2014

vzn2014_02.pdf Stiahnuté: 200x

2013
zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011, dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011 a dodatku č. 4/2012 zo dňa 30. augusta 2012 č. 5/2013

vzn2009_02_dod05.pdf Stiahnuté: 154x

zrušené nariadením 1/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o miestnych daniach a poplatku na území mesta Svit č. 1/2013

vzn2013_01.pdf Stiahnuté: 160x

zrušené nariadením 2/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit č. 3/2013

vzn2013_03.pdf Stiahnuté: 162x

zrušené nariadením 3/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2013 v meste Svit č. 2/2013

vzn2013_02.pdf Stiahnuté: 163x

zrušené nariadením VZN č. 2/2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite č. 5/2013

vzn2013_05.pdf Stiahnuté: 640x

2012
zrušené nariadením č. 7/2018

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí v znení Dodatku č. 1/2006 č. 2/2012

vzn2006_03_dod_02.pdf Stiahnuté: 219x

zrušené nariadením 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Svit č. 6/2012

vzn2012_06.pdf Stiahnuté: 382x

zrušené nariadením 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 5/2012

vzn2012_05.pdf Stiahnuté: 165x

zrušené nariadením č. 6/2016

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby č. 2/2009 v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010, dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011 a dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011 č. 4/2012

vzn2009_02_dod04.pdf Stiahnuté: 176x

Stránka