Obsah

Rokovací poriadok komisií pri MsZ mesta Svit

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom Mesta Svit vydáva

Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit - tu ku stiahnutiu .pdf, 109,45 kB

1. Rokovací poriadok komisií pri Mestskom zastupiteľstve mesta Svit (ďalej len „komisia“) upravuje prípravu a priebeh rokovania komisií, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, základné úlohy predsedu komisie a jej tajomníka a organizačno-technické zabezpečenie činnosti komisií.
2. Tento rokovací poriadok sa vzťahuje na činnosť a rokovanie komisií zriadených v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom Mesta Svit.
3. Komisie sú stálymi alebo dočasnými poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi Mestského zastupiteľstva mesta Svit (ďalej len „MsZ“).
4. Komisie nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc.
5. Činnosť komisie koordinuje predseda komisie.
6. Dočasné komisie môže MsZ zriadiť na splnenie konkrétnych a zásadných úloh, najmä koncepčného a rozvojového charakteru, pričom pre ne analogicky platia ustanovenia tohto rokovacieho poriadku. Ich zloženie a úlohy vymedzí MsZ na konkrétny prípad alebo situáciu. Zriadenie dočasnej komisie nesmie zasahovať do kompetencií stálych komisií.
7. Funkčné obdobie všetkých členov komisie je zhodné s funkčným obdobím poslancov MsZ.