Obsah

Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku

Úlohy a pôsobnosť:
- tvorba a návrh koncepcie a metodiky sociálnej politiky mesta
- oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávy
- posudzovanie žiadostí o jednorázovú finančnú výpomoc
- kluby dôchodcov a starostlivosť o starších občanov
- starostlivosť o telesne, zdravotne a mentálne postihnutých
- prerokovávanie a posudzovanie žiadostí a podnetov v bytovej problematike
- kontrola dodržiavania právnych predpisov v správe bytov
- príprava a posudzovanie projektov riešenia sociálneho bývania
- príprava a kontrola VZN v oblasti bývania a predaja bytov
- problematika občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc
- kontrola dodržovania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území mesta
- prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a majetku a navrhovanie opatrení na nápravu
- problematika Domového poriadku a ďalšie právne predpisy mesta vo vzťahu k verejnému poriadku v meste
- problematika ochrany pre zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok, drog a gamblerstva 

Členovia komisie:

Predseda: PhDr. Mgr. Marianna Šramková
Tajomník: PhDr. Petronela Bocková
Členovia: PaedDr. Rudolf Abrahám, MUDr. Ivana Švagrovská, MUDr. Ivana Švagrovská, PhDr. František Drozd, PhD., Mgr. Michal Klimko, Ing. Vladimír Verbovský, Ing. Alena Valeková, Jozef Kalakaj, Ing. Marián Kuruc, Jarmila Soliarová