Obsah

Komisia výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu

 

Úlohy a pôsobnosť:
- príprava a prerokovanie návrhov územnoplánovacej dokumentácie mesta
- príprava koncepcií územného rozvoja jednotlivých oblastí mesta
- príprava a kontrola investičných akcií mesta a jeho organizácií v oblasti rozvojových programov, životného prostredia, bytovej výstavby a pamiatkovej starostlivosti
- príprava koncepcií a rozvojových programov mesta
- príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania
- ochrana a tvorba zdravého životného prostredia
- posudzovanie problematiky týkajúcej sa zberu a likvidácii komunálneho odpadu
- prerokovanie a príprava návrhov VZN v oblasti životného prostredia, zberu a likvidácie komunálneho odpadu
- ochrana kultúrnych, historických pamiatok a prírodných hodnôt
- vytváranie a ochrana podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta
- posudzovanie žiadostí na odpredaj časti pozemkov mesta
- posudzovanie žiadostí na výstavbu garáží v meste
- vypracovávanie odborných stanovísk pri žiadostiach o výstavbu alebo prestavbu objektov v meste
- posudzovanie žiadosti na prenájom časti pozemkov a nebytových priestorov
- navrhovanie regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
- posudzovanie a hodnotenie územno-technických dôsledkov pripravovaných stavieb
- príprava a kontrola investičných akcií mesta a jeho organizácií v oblasti rozvojových programov, životného prostredia, bytovej výstavby a pamiatkovej starostlivosti
- nezávislý poradný orgán pri tvorbe dlhodobých koncepcií a strategických plánov urbanistického a stavebného rozvoja mesta, podieľať sa na príprave zadávacích a koncepčných materiáloch nutných pre riadenie výstavby v meste
- poradný orgán primátora a mestského zastupiteľstva pri sporných a problematických zámeroch investorov a potencionálnych developerov pôsobiacich na území mesta
- participácia pri tvorbe regulatívov rozvoja a výstavby mesta, regulatívov usmerňujúcich stavebný rozvoj jednotlivých lokalít a častí mesta
- podieľanie sa na príprave súťažných podkladov pre väčšie a rozsiahlejšie investičné zámery a rozvojové štúdie mesta
- výberom z členov komisie, zabezpečovanie účasť v porotách a vo výberových komisiách zriadených pre verejné obstarávanie a obchodné súťaže podľa potreby a požiadaviek orgánov mesta
- napomáhanie pri riešení špecifických, odborných sporov mesta s účastníkmi investičného procesu na území, ktoré si svojim charakterom a povahou vyžiadajú nezávislý odborný posudok 


Členovia komisie:

Predseda: Ing. Vladimír Zentko
Tajomník: JUDr. Katarína Štinčíková
Členovia: MUDr. Ivana Švagrovská, Eduard Cetl, Ing. Ladislav Jašš, Ing. Branislav Bartko, Ing. Peter Bielak, Ing. Miroslav Čech, Mgr. Radim Tomáš, Mgr. Peter Liška, Jozef Hulin