Obsah

Komisia výstavby, životného prostredia, architektúry a urbanizmu

 

Úlohy a pôsobnosť:

 • príprava a prerokovanie návrhov územnoplánovacej dokumentácie mesta                                      
 • príprava koncepcií územného rozvoja jednotlivých oblastí mesta                  
 • príprava a kontrola investičných akcií mesta a jeho organizácií v oblasti rozvojových programov, životného prostredia, bytovej výstavby a pamiatkovej starostlivosti
 • príprava koncepcií a rozvojových programov mesta
 • príprava a posudzovanie projektov rozvoja bývania                  
 • ochrana a tvorba zdravého životného prostredia                                
 • posudzovanie problematiky týkajúcej sa zberu a likvidácii komunálneho odpadu
 • prerokovanie a príprava návrhov VZN v oblasti životného prostredia, zberu a likvidácie komunálneho odpadu
 • ochrana kultúrnych, historických pamiatok a prírodných hodnôt                  
 • vytváranie a ochrana podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta
 • posudzovanie žiadostí o predaj pozemkov mesta a ich časti 
 • vypracovávanie odborných stanovísk pri žiadostiach o výstavbu alebo prestavbu objektov v meste
 • posudzovanie žiadosti na prenájom časti pozemkov a nebytových priestorov
 • navrhovanie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
 • posudzovanie a hodnotenie územno-technických dôsledkov pripravovaných stavieb
 • príprava a kontrola investičných akcií mesta a jeho organizácií v oblasti rozvojových programov, životného prostredia, bytovej výstavby a pamiatkovej starostlivosti
 • nezávislý poradný orgán pri tvorbe dlhodobých koncepcií a strategických plánov urbanistického a stavebného rozvoja mesta, podieľanie sa na príprave zadávacích a koncepčných materiálov pre riadenie výstavby v meste
 • poradný orgán primátora a mestského zastupiteľstva pri zámeroch investorov pôsobiacich na území mesta
 • participácia pri tvorbe regulatívov rozvoja a výstavby mesta, regulatívov usmerňujúcich stavebný rozvoj jednotlivých lokalít a častí mesta
 • podieľanie sa na príprave súťažných podkladov pre väčšie a rozsiahlejšie investičné zámery a rozvojové štúdie mesta
 • zabezpečovanie účasti vo výberových komisiách zriadených pre verejné obchodné súťaže podľa potreby mesta
 • napomáhanie pri riešení špecifických odborných sporov v oblasti pôsobnosti komisie


Členovia komisie:

Predseda: MUDr. Ivana Švagrovská
Tajomník: Ing. Mária Kubalová
Členovia: 

Ing. Ján Jurčišin

Ing. Andrea Kromková

Milan Jambor

Ing. Miroslav Škvarek, MPH

Ing. Miroslav Hollý

JUDr. Juraj Peťko

Bc. Michaela Vojtková

Zápisnice

Zapisnica z 1. zasadnutia Komisie dňa 15.3.2023 (708.49 kB)

Zápis z 2. zasadnutia komisie zo dňa 03.04.2023 (614.31 kB)

Zápis z 3. zasadnutia komisie zo dňa 05.06.2023 (415.87 kB)