Obsah

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna

Úlohy a pôsobnosť:


- oblasť vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
- vytváranie podmienok pre záujmovú, športovú, umeleckú a kultúrnu činnosť
- prerokovanie návrhov na zápis do kroniky mesta
- pomoc pri príprave kalendária kultúrno – spoločenských a športových akcií v meste
- príprava, prerokovanie a kontrola VZN v oblasti spoločenských vecí, kultúry, športu a školstva
- posudzovanie návrhov a projektov vzdelávania, vytvárania podmienok pre aktívne využívanie voľného času občanov, ktorí vyžadujú osobitnú pomoc
- pomoc pri príprave kultúrno – spoločenských podujatí pri oslavách štátnych a mestských sviatkov
- pomoc pri príprave medzinárodných kultúrnych podujatí
- partnerská spolupráca miest
- kontrola hospodárenia a nakladania s pridelenými finančnými prostriedkami zo strany mesta jednotlivými mestskými športovými klubmi 

Členovia komisie:

Predseda: Ing. Ján Drobný
Tajomník: Mgr. Gabriela Očvárová
Členovia: Jana Bobulová, Mgr. Eva Kačmarčíková, Ing. Ivan Zima, Mgr. Martin Míčka, Ján Štefko, Mgr. Vincent Seman