Obsah

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna

Úlohy a pôsobnosť:

 • oblasť vzdelávania, kultúry, mládeže a športu                                                            
 • vytváranie podmienok pre záujmovú, športovú, umeleckú a kultúrnu činnosť        
 • prerokovanie návrhov na zápis do kroniky mesta                                                                                                                          
 • pomoc pri príprave kalendária kultúrno – spoločenských a športových akcií v meste
 • príprava, prerokovanie a kontrola VZN v oblasti spoločenských vecí, kultúry, športu a školstva
 • posudzovanie návrhov a projektov vzdelávania, vytvárania podmienok pre aktívne využívanie voľného času občanov, ktorí vyžadujú osobitnú pomoc
 • pomoc pri príprave kultúrno – spoločenských podujatí pri oslavách štátnych a mestských sviatkov
 • pomoc pri príprave medzinárodných kultúrnych podujatí                                                       
 • partnerská spolupráca miest
 • posudzovanie žiadostí a návrhy na schvaľovanie dotácií jednotlivým občianskym združeniam v meste                                                   
 • kontrola hospodárenia a nakladania s pridelenými finančnými prostriedkami zo strany mesta jednotlivými občianskymi združeniami v mesteČlenovia komisie:

Predseda: PhDr. Mgr. Ladislav Kalász
Tajomník: Mgr. Gabriela Očvárová
Členovia: 

Janka Bobulová

Mgr. Martin Míčka

Milan Jambor

Ing. Ján Drobný

Mgr. Eva Kačmarčíková

M.A. Peter Kudláč

Viera Piekielnická

Zápisnice

Zápisnica z 1. zasadnutia 9.3.2023 (512.01 kB)

Zápis z 2. zasadnutia komisie zo dňa 11.04.2023 (532.48 kB)

Zápis z 3. zasadnutia komisie zo dňa 10.5.2023 (658.31 kB)

Zápis z 4. zasadnutia komisie zo dňa 8.6.2023 (683.62 kB)