Obsah

Komisia pre Zbor pre občianske záležitosti

Úlohy a pôsobnosť:
- pomoc pri zabezpečovaní akcií a podujatí
- hodnotenie činnosti ZPOZ, a to:
  a) úroveň podujatí,
  b) problémy - materiálne
- priestorové
- personálne
- finančné v zmysle Štatútu ZPOZ mesta Svit
- odporúča mestskému zastupiteľstvu spôsoby riešenia problémov v ZPOZ


Členovia komisie:

Predseda: Mgr. Eva Kačmarčíková
Tajomník: Mgr. Ľuboslava Kukurová
Členovia: PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD, Mgr. Mária Smatanová, PhDr. Soňa Andrašová