Obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Úlohy a pôsobnosť:
- dozerá na dodržiavanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – primátora mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva vo Svite
- rieši podnety a sťažnosti týkajúce sa porušenia tohto zákona a navrhuje na zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Svite opatrenia na odstránenie nedostatkov 

Členovia komisie:

Predseda: Jana Bobulová
Členovia: PaedDr. Rudolf Abrahám, Mgr. Martin Míčka, Ing. Vladimír Zentko