Obsah

Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Úlohy a pôsobnosť:

 • príprava rozpočtu mesta, kontrola plnenia rozpočtu a efektívneho hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami  
 • záverečný účet mesta, rozbor výsledkov hospodárenia mesta a jeho organizácií
 • prerokovanie návrhov na prijatie úverov, emisie cenných papierov, zmeniek, poskytnutie pôžičiek, prerokovanie návrhov na finančné záväzky mesta
 • prerokovanie návrhov na odpredaj pohľadávok
 • prerokovanie návrhov na úpravu cien mestom poskytovaných služieb
 • prerokovanie a príprava návrhov VZN s dopadom na rozpočet mesta a ich úpravy
 • prerokovanie návrhov na založenie, zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a právnických osôb s účasťou mesta a kontrola ich hospodárenia
 • prerokovanie návrhov na tvorbu a úpravu VZN a zásad v oblasti správy majetku mesta
 • kontrola hospodárenia a nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta
 • kontrola správy a efektívneho využívania majetku mesta
 • prerokovanie a posudzovanie žiadostí vo vzťahu k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku mesta
 • príprava a prerokovanie návrhov VZN mesta v oblasti služieb, podnikateľských aktivít, dopravy a parkovania, usmerňovanie ekonomických aktivít v meste
 • posudzovanie podnikateľských aktivít, projektov právnických a fyzických osôb v oblasti malého a stredného podnikania a cestovného ruchu
 • hodnotenie dopravnej situácie, stavu mestských komunikácií, chodníkov, verejnej zelene, verejných priestranstiev
 • hodnotenie a kontrola prevádzky mestskej hromadnej dopravy

Členovia komisie:

Predseda: Ing. Denisa Martinková
Tajomník: Ing. Ingrid Korenková
Členovia: 

Ing. Miroslav Hollý

Ing. Milan Berkeš

Ing. Ladislav Jašš

Ing. Boris Vavrasek

Ing. Dana Meriačová

Ing. Michaela Jamborová

Zápisnice

Zápis z 1. zasadnutia komisie zo dňa 13.03.2023 (492.08 kB)

Zápis z 2. zasadnutia komisie zo dňa 05.04.2023 (481.68 kB)

Zápis z 3. zasadnutia komisie zo dňa 06.06.2023 (663.87 kB)