Obsah

Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Úlohy a pôsobnosť:

 • príprava rozpočtu mesta, kontrola plnenia rozpočtu a efektívneho hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami
 • záverečný účet mesta, rozbor výsledkov hospodárenia mesta a jeho hospodárstva
 • prerokovanie návrhov na prijatie úverov, emisie cenných papierov, zmeniek, poskytnutie pôžičiek, prerokovanie návrhov na finančné záväzky mesta
 • prerokovanie návrhov na odpredaj pohľadávok
 • prerokovanie návrhov na úpravu cien mestom poskytovaných služieb
 • prerokovanie a príprava návrhov VZN s dopadom na rozpočet mesta a ich úpravy
 • prerokovanie návrhov na založenie, zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a právnických osôb s účasťou mesta a kontrola ich hospodárenia
 • prerokovanie návrhov na tvorbu a úpravu VZN a zásad v oblasti správy majetku mesta
 • kontrola hospodárenia a nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta
 • kontrola správy a efektívneho využívania majetku mesta
 • prerokovanie a posudzovanie žiadostí vo vzťahu k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku mesta
 • príprava a prerokovanie návrhov VZN mesta v oblasti služieb, podnikateľských aktivít, dopravy a parkovania, usmerňovanie ekonomických aktivít v meste
 • posudzovanie podnikateľských aktivít, projektov právnických a fyzických osôb v oblasti malého a stredného podnikania a cestovného ruchu
 • hodnotenie dopravnej situácie, stavu mestských komunikácií, chodníkov, verejnej zelene, verejných priestranstiev
 • hodnotenie a kontrola prevádzky mestskej hromadnej dopravy
 • prerokovanie návrhov na úpravu cien mestom poskytovaných služieb
 • prerokovanie návrhov na založenie, zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a právnických osôb s účasťou mesta a kontrola ich hospodárenia


Členovia komisie:

Predseda: Ing. Ivan Zima
Tajomník: Ing. Ingrid Korenková
Členovia: Ing. Vladimír Zentko, Ing. Ján Drobný, Ing. Ladislav Jašš, JUDr. Marián Bezák, Michaela Horkavá, Magdaléna Dvornická, Ing. Marián Kuruc