Obsah

Štatút mesta Svit

Mestské zastupiteľstvo vo Svite na základe § 11 Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie mesta Svit

Štatút mesta Svit - tu ku stiahnutiu .pdf, 322,1 kB

Dodatok č. 1/2012 Štatútu mesta Svit - tu ku stiahnutiu .pdf, 34 kB

Dodatok č. 2/2014 Štatútu mesta Svit - tu ku stiahnutiu .pdf, 29 kB

Dodatok č. 3/2016 Štatútu mesta Svit - tu ku stiahnutiu .pdf, 108 kB

Dodatok č. 4/2019 Štatútu mesta Svit - tu ku stiahnutiu .pdf, 216 kB

Štatút mesta Svit upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a finan-covania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien.

Štatút mesta Svit je základným normatívno – právnym a organizačným predpisom mesta.