Obsah

ÚPN mesta Svit

Územný plán mesta Svit

Doplnkový výkres - regulatívov, ochrany prírody a tvorby krajiny Stiahnuté: 86x | 01.01.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Stiahnuté: 110x | 01.01.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 70x | 01.01.2018

Regulatívy Stiahnuté: 96x | 01.01.2018

Schéma urbanistických obvodov Stiahnuté: 84x | 01.01.2018

Širšie vzťahy M 1:10 000 Stiahnuté: 73x | 15.01.2008

Širšie vzťahy M 1:25 000 Stiahnuté: 81x | 15.01.2008

Urbanistický návrh - ortomapa Stiahnuté: 58x | 15.01.2008

Územný plán mesta Svit / 2007 Stiahnuté: 76x | 01.01.2007

Územný plán mesta Svit čistopis Stiahnuté: 72x | 01.01.2018

Územný plán mesta Svit záväzná časť Stiahnuté: 109x | 01.01.2018

Verejné dopravné vybavenie mesta Stiahnuté: 69x | 01.01.2018

Verejné technické vybavenie mesta - elektrifikácia Stiahnuté: 71x | 01.01.2018

Verejné technické vybavenie mesta - kanalizácia a vodovod Stiahnuté: 79x | 01.01.2018

Verejné technické vybavenie mesta - plynofikácia a teplofikácia Stiahnuté: 68x | 01.01.2018

Vyhodnotenie záberov lesného pôdneho fondu Stiahnuté: 80x | 01.01.2018

Výkres perspektívneho použitia ppf a lpf Stiahnuté: 77x | 15.01.2008

Územný plán mesta Svit - úplné znenie k 1.1.2019

03 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania Stiahnuté: 38x | 07.06.2019

04 Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 27x | 07.06.2019

08 Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 18x | 07.06.2019

Stránka