Obsah

ÚPN mesta Svit

Územný plán mesta Svit

Doplnkový výkres - regulatívov, ochrany prírody a tvorby krajiny Stiahnuté: 109x | 01.01.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Stiahnuté: 147x | 01.01.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 93x | 01.01.2018

Regulatívy Stiahnuté: 125x | 01.01.2018

Schéma urbanistických obvodov Stiahnuté: 116x | 01.01.2018

Širšie vzťahy M 1:10 000 Stiahnuté: 89x | 15.01.2008

Širšie vzťahy M 1:25 000 Stiahnuté: 104x | 15.01.2008

Urbanistický návrh - ortomapa Stiahnuté: 80x | 15.01.2008

Územný plán mesta Svit / 2007 Stiahnuté: 113x | 01.01.2007

Územný plán mesta Svit čistopis Stiahnuté: 101x | 01.01.2018

Územný plán mesta Svit záväzná časť Stiahnuté: 159x | 01.01.2018

Verejné dopravné vybavenie mesta Stiahnuté: 90x | 01.01.2018

Verejné technické vybavenie mesta - elektrifikácia Stiahnuté: 94x | 01.01.2018

Verejné technické vybavenie mesta - kanalizácia a vodovod Stiahnuté: 102x | 01.01.2018

Verejné technické vybavenie mesta - plynofikácia a teplofikácia Stiahnuté: 86x | 01.01.2018

Vyhodnotenie záberov lesného pôdneho fondu Stiahnuté: 110x | 01.01.2018

Výkres perspektívneho použitia ppf a lpf Stiahnuté: 102x | 15.01.2008

Územný plán mesta Svit - úplné znenie k 1.1.2019

03 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania Stiahnuté: 80x | 07.06.2019

04 Verejné dopravné vybavenie Stiahnuté: 53x | 07.06.2019

08 Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 44x | 07.06.2019

Stránka