Obsah

ÚPN mesta Svit

Územný plán mesta Svit

Doplnkový výkres - regulatívov, ochrany prírody a tvorby krajiny Stiahnuté: 16x | 01.01.2018

Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Stiahnuté: 19x | 01.01.2018

Ochrana prírody a tvorba krajiny Stiahnuté: 14x | 01.01.2018

Regulatívy Stiahnuté: 22x | 01.01.2018

Schéma urbanistických obvodov Stiahnuté: 19x | 01.01.2018

Širšie vzťahy M 1:10 000 Stiahnuté: 16x | 15.01.2008

Širšie vzťahy M 1:25 000 Stiahnuté: 22x | 15.01.2008

Urbanistický návrh - ortomapa Stiahnuté: 14x | 15.01.2008

Územný plán mesta Svit / 2007 Stiahnuté: 12x | 01.01.2007

Územný plán mesta Svit čistopis Stiahnuté: 16x | 01.01.2018

Územný plán mesta Svit záväzná časť Stiahnuté: 21x | 01.01.2018

Verejné dopravné vybavenie mesta Stiahnuté: 12x | 01.01.2018

Verejné technické vybavenie mesta - elektrifikácia Stiahnuté: 11x | 01.01.2018

Verejné technické vybavenie mesta - kanalizácia a vodovod Stiahnuté: 17x | 01.01.2018

Verejné technické vybavenie mesta - plynofikácia a teplofikácia Stiahnuté: 17x | 01.01.2018

Vyhodnotenie záberov lesného pôdneho fondu Stiahnuté: 16x | 01.01.2018

Výkres perspektívneho použitia ppf a lpf Stiahnuté: 20x | 15.01.2008

Územný plán mesta Svit, úplné znenia záväznej časti

00 Záväzná časť ÚPN M Svit účinná od 29.10.2007 Stiahnuté: 23x | 29.10.2007

01 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 1 účinná od 03.12.2009 Stiahnuté: 12x | 03.12.2009

02 Záväzná časť ÚPN M Svit zmena 2 účinná od 28.02.2010 Stiahnuté: 24x | 28.02.2010

Stránka