8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Kedy: 28. 9. 2023 15:30 - 19:00

Kde: Mestský úrad Svit

Erb mesta Svit

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra o 15:30 hod

Typ akcie: ostatné (konferencia, prednáška)

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 28. septembra /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3. Voľba hlavného kontrolóra mesta Svit
 4. Zmena Územného plánu mesta Svit – lokality Mesto 2022
 5. Správa o plnení uznesení MsZ
 6. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 5/2023 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
 8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit, Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 8/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
 9. Dodatok č. 4/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 2/2011 o prideľovaní bytov vo vlastníctve mesta
 10. Dodatok č. 1/2023 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit č. 3/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Svit
 11. Odpredaj pozemkov na Železničnej ulici vo Svite
 12. Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 451/414, k.ú. Svit
 13. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, priľahlého k bytovému domu súp. č. 240
  na Štúrovej ulici vo Svite
 14. Prenájom pozemku časti parc. č. KN-C 181/5, k.ú. Svit
 15. Prenájom pozemku časti parc. č. KN-C 9/11, k.ú. Svit
 16. Prenájom pozemku časti parc. č. KN-C 205/8, k.ú. Svit
 17. Prenájom pozemku časti parc. č. KN-C 294/216, k.ú. Svit
 18. Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska
 19. Prehodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svit 2018-2022
 20. Zmena Zakladateľskej listiny Bytového podniku Svit, s.r.o.
 21. Interpelácie poslancov
 22. Diskusia
 23. Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.,
primátorka mesta

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Časová náročnosť

Doba trvania: 210 minút