7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Kedy: 17. 8. 2023 15:30 - 19:00

Kde: Mestský úrad Svit

Erb mesta Svit

Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Typ akcie: ostatné (konferencia, prednáška, prezentácia)

Pozvánka na 7. riadne mimoplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit,


ktoré sa uskutoční dňa 17. augusta /štvrtok/ o 15:30 hod.

v zasadačke Mestského úradu vo Svite

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 3. Udelenie Ceny Mesta Svit
 4. Vzdanie sa členstva v rade Spojenej školy Mierová 134, Svit
 5. Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí
 6. Premostenie rieky Poprad - prevod mostnej konštrukcie do majetku Mesta Svit a zriadenie vecného bremena na umiestnenie opory nosnej konštrukcie mosta
 7. Návrh Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2022
 8. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Svit na rok 2023
 9. Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov, športových kolektívov a športových funkcionárov mesta Svit
 10. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Svit
 11. Diskusia
 12. Záver

  Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Časová náročnosť

Doba trvania: 210 minút