29. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Kedy: 30. 9. 2021 15:30 - 20:00

Kde: Mestský úrad Svit

29. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Typ akcie: ostatné (prezentácia)

P O Z V Á N K A

29. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 30. septembra /štvrtok/ o 1530 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Plnenie uznesení MsZ, správa o vykonaných kontrolách
4.  Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
5.  Návrh Dodatku č. 6/2021 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby
6.  Správa o činnosti Mestskej polície Svit za obdobie 01.01.2021 – 30.06.2021
7.  Rozpočtové opatrenie - kapitálové výdavky (projektové dokumentácie, vianočná výzdoba)
8.  Rozpočtové opatrenie - zabezpečenie  hasičskej striekačky pre potreby DHZ Svit
9.  Účelový bežný príspevok pre Technické služby mesta Svit na vodorovné dopravné značenie
10.  Informácia o hospodárení Mesta Svit za obdobie 1-7/2021
11.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome súp. č. 566 vo Svite
12.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome súp. č. 934 vo Svite
13.  Predaj pozemku pri rodinnom dome súp. č. 29/23 a 29/24 vo Svite
14.  Predaj pozemku v záhradkovej osade Breziny
15.  Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome súp. č. 211 vo Svite
16.  Prenájom pozemku parc. č. KN-C 117/57, k.ú. Svit
17.  Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 229/16, k.ú. Svit
18.  Prenájom časti pozemku KN-C parc. č. 205/8, k.ú. Svit
19.  Prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 71/1, k.ú. Svit
20.  Prenájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti na ul. Štúrovej súp. č. 275 vo Svite
21.  Prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska
22.  Prenájom nebytových priestorov v budove súp. č. 267 (Iskra Aréna)
23.  Ukončenie nájomného vzťahu v Dome kultúry vo Svite
24.  Ukončenie nájomného vzťahu v budove súp. č. 263 vo Svite
25.  Interpelácie poslancov
26.  Diskusia
27.  Záver

   Ing. Dáša Vojsovičová, v. r. 

            primátorka mesta                                                                                       

Ďalšie informácie

Adresa miesta konania

Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Časová náročnosť

Doba trvania: 270 minút