Zisťovali sme hodnoty dusičnanov a dusitanov v studničke vo Svite

studnička vo Svite

Mesto Svit v rámci Svetového dňa vody 2023 využilo na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Poprade možnosť stanoviť bezplatne orientačné hodnoty dusičnanov a dusitanov vo vzorke vody zo studničke vo Svite.

studnička vo SviteSvitská studnička sa nachádza vo východnej časti mesta na hranici s katastrom Spišská Teplica. Pre obyvateľov Svitu je známa ako studnička pod Babou. Studnička je zdroj vody, ktorý je využívaný na pitné účely len príležitostne, nie je určený na trvalé využívanie a hromadné zásobovanie pitnou vodou. Starostlivosť o vodný zdroj nevykonáva žiadny subjekt, teda nie je vytvorené ani ochranné pásmo vodného zdroja.

Z vykonaného merania dňa 22.03.2023 nám boli poskytnuté nasledovné hodnoty:

rozbor vody zo studničky namerané hodnoty

Dusičnany (NO3-) a dusitany (NO2-)
Výskyt

V malých množstvách sú prirodzenou zložkou životného prostredia ako súčasť kolobehu dusíka v prírode. Vo zvýšených koncentráciách sa vyskytujú v pôde ako dôsledok hnojenia a odpadov zo živočíšnej výroby a prechádzajú do vody a do rastlín. Dusičnany sa z pôdy ľahko vyplavia do podzemných vôd, kde môžu kontaminovať podzemné zdroje pitnej vody (studničné zdroje) alebo sa na svahoch odplavia do riek. Vyššie koncentrácie dusitanov v pitnej vode indikujú čerstvé fekálne znečistenie živočíšnymi odpadmi (úniky zo žúmp a septikov). Dusitany sa objavujú aj vo vode bez kyslíka, stojacej v rozvodoch zo zinku, medi alebo železa.

Toxicita

Toxicita dusičnanov vyplýva z ich premeny baktériami v tráviacom systéme na dusitany. Väčšie množstvo je príčinou otravy - alimentárnej methemoglobinémie, pri ktorej je krvné farbivo hemoblobín oxidované na methemoglobín. Ten už kyslík neprenáša. Najviac ohrozené sú dojčatá. Príznakmi sú modrasté sfarbenie kože, hnačkové stolice, vracanie a nechutenstvo. Môžu viesť k šoku a uduseniu. Preto na prípravu dojčenskej stravy možno používať ten zdravotne neškodnú pitnú vodu s nízkym obsahom dusičnanov a dusitanov. V tráviacom trakte vznikajú aj nitrozamíny (reakcia dusitanov a amínov zo stravy), podozrivé ako karcinogény.

 

Limitné hodnoty

v pitnej vode vychádzajú z predpokladu, že denne spotrebujeme 2 I pitnej vody na pitie a varenie na 1 osobu: NO3 50 mg/I NO2 0,5 mg/I

Limitné hodnoty vo vode vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá: NO3 10 mg/I NO2 0,1 mg/I

Odpustením 0,5l vody pred použitím sa chránite pred vyšším obsahom baktérii a kovov.

Autor: Karol Hrkeľ