Začína sa jarné upratovanie, kedy budú pristavené VOKy?

VOKy_ilustračné

VOKY budú rozmiestnené od 15.4. do 20.4. v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod., v sobotu od 9.00 do 15.00 hod.

VOKy_ilustračnéTechnické služby Mesta Svit postupne rozmiestnia veľkoobjemové kontajnery ( VOK-y). VOKY budú rozmiestnené od 15.4. do 20.4. v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod., v sobotu od 9.00 do 15.00 hod.

Vzhľadom k tomu, že v minulosti dochádzalo k zneužívaniu pristavených VOKOV (napr. umiestňovaný nebezpečný odpad, stavebná suť, ukladanie odpadov občanmi okolitých dedín), bude preberanie odpadu monitorované zamestnancami TS a Mestskou políciou Svit. Chceme požiadať občanov, aby sa preukázali dokladom  potvrdzujúcim trvalý pobyt v meste Svit.

Do kontajnerov je možné umiestňovať nasledovný druh odpadov: starý nábytok, posteľ, sedačka, kreslo, stoličky, starý koberec alebo podlaha, objemné obaly, drevené okenné rámy bez skiel, matrace, dvere. Starý nábytok rozoberte na menšie časti, aby zaberal čo najmenší objem, kovania nie je potrebné odstrániť.

Do VOKOV nepatrí: stavebný odpad, odpad zo záhrady, elektro odpad (chladničky, televízory, práčky), bežne zbieraný vytriedený komunálny odpad (papier, kartón, sklo, plasty, kovy), pneumatiky, nebezpečný odpad (oleje, plechovice z farieb, riedidiel,  batérie  a pod.). Odpad, ktorý nestihnete umiestniť do veľkoobjemového kontajnera, alebo ktorý nie je predmetom tohto zberu, môžete odviezť celoročne na zberný dvor, kde vám bude odobratý bezplatne (neplatí pre stavebný odpad).

Predpoklad rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov:

Jarné upratovanie_rozmiestnenie VOKov

Autor: Technické služby Mesta Svit