V meste pribudli nové kamery, obnovuje sa mestský kamerový monitorovací systém

V meste pribudli nové kamery, obnovuje sa mestský kamerový monitorovací systém

Kamerové systémy patria medzi základné a najdôležitejšie piliere bezpečnostných systémov. Tie zabezpečujú ochranu dôležitých hodnôt v rôznych záujmových oblastiach. Aj do tejto sféry zasahujú moderné technológie a veľkou mierou sa podieľajú na zvýšení efektívnosti celého bezpečnostného systému.

Kamerové systémy patria medzi základné a najdôležitejšie piliere bezpečnostných systémov. Tie zabezpečujú ochranu dôležitých hodnôt v rôznych záujmových oblastiach. Aj do tejto sféry zasahujú moderné technológie a veľkou mierou sa podieľajú na zvýšení efektívnosti celého bezpečnostného systému.

IP monitoring prináša výhody internetu, už známe a dlho využívané v každodenných ľudských činnostiach. Potreba získavania aktuálnych a presných informácií sa prejavuje aj pri riadení bezpečnostného systému a výrazne ho uľahčuje. Náklady spojené so zavedením sieťových technológií sa preto rýchlo vrátia a ich výhodnosť sa naplno prejaví vo veľmi krátkej dobe.

Bezpečnostné systémy napomáhajú nielen pri odhaľovaní trestnej činnosti, ale slúžia aj ako prevencia pred vandalizmom. Niektoré mestá a obce i z tohto dôvodu kamerové systémy neustále rozširujú.

Monitorovacie kamerové systémy prispievajú k väčšej bezpečnosti. Sú teda účinným prostriedkom boja proti kriminalite, zabezpečujú obyvateľom a návštevníkom väčší pocit bezpečia v uliciach mesta a zároveň slúžia k zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov MsP. Sú využívané nielen na represiu, ale hlavne na tzv. generálnu prevenciu, nakoľko už len samotné zverejnenie informácie o skutočnosti, že určité miesto je pod stálym dohľadom kamery, odrádza potenciálnych páchateľov od páchania protiprávnych konaní a v neposlednom rade slúži ako kvalitný prostriedok v prípade vzniku rôznych mimoriadnych udalostí pre potreby prípadného krízového riadenia. Kamerový systém dáva možnosť aj na monitorovanie samotného výkonu hliadok mestskej polície, na kontrolu zákazov parkovania, na dodržiavanie verejného poriadku a podobne.

Mestský kamerový monitorovací systém vo Svite bol zriadený v roku 2010, kedy bolo v záujmových lokalitách nainštalovaných 5 kamier z finančných prostriedkov získaných v rámci dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality. Vybudovala sa základňa s riadiacou jednotkou, pričom boli nainštalované tri pohyblivé a dve stacionárne kamery.

Ďalšia fáza rozšírenia mestského kamerového monitorovacieho systému bola realizovaná v roku 2014 v spolupráci so spoločnosťou Antik. Namontovaných bolo ďalších 5 kamier, čím  celkový počet kamier stúpol na 10. V roku 2016 na základe komplexnej revízie a bezpečnostného auditu bolo konštatované, že mestský kamerový monitorovací systém je morálne a technicky zastaraný. Viaceré kamery boli neopraviteľné a náklady na opravu systému by boli nerentabilné.

Na základe zistených výsledkov, bol spracovaný projekt obnovy a stratégie kamerového systému, ktorý by bol postavený na megapixelovej IP technológii „Avigilon“.

Začiatkom roka 2017 prebehli rokovania primátora mesta Svit a náčelníka MsP s vedúcimi predstaviteľmi spoločnosti Chemosvit a Finchem, s návrhom na vybudovanie nového komplexného kamerového systému v meste Svit. V júli 2017 na základe dohody s vyššie uvedenými spoločnosťami bol nový kamerový systém spustený do skúšobnej prevádzky. Bolo vybudované monitorovacie pracovisko, prenosové trasy a nainštalovaných 7 kamier /3MPxiP s infrareflektorom/. Celkový počet kamier sa tak zvýšil na 16. Pomocou všetkých kamier Mestská polícia mesta Svit monitoruje vybrané lokality v meste, a vďaka tejto dohode bol systém rozšírený aj v prímestskej časti Pod Skalkou.

Za účelom zefektívnenia práce Mestskej polície mesta Svit sa bude kamerový systém aj naďalej rozširovať a obnovovať.

V súčasnosti MsP mesta Svit monitoruje tieto lokality:

Parkoviská pred AB Chemosvit, parkoviská pred budovou Spolcentrum, križovatka ciest SNP-Mierová pri nákupnom centre LIDL, križovatka ciest SNP-Štúrova pri nákupnom centre BILLA, areál MŠ Pod Skalkou, ul. Priečna – OC Jednota - zastávka MHD, parkovisko vedľa MsÚ a ul. Štefánikova, Autobusová stanica, Mestský úrad – park, Hviezdoslavova ul., križovatka ul. Štúrovej a Hviezdoslavovej, parkovisko pred Slovenskou poštou, vchod do Byt. podniku a Slovenskej pošty, bočné parkovisko pred MsP- západná strana , MŠ Mierová - ihrisko, futbalové ihrisko na ZŠ Mierová, kostoly, parkovisko pred plavárňou a okolie rieky Poprad, ulica Jilemnického, Baba a bytové domy Jilemnického 21, 22, križovatka ul. Štúrovej a Jilemnického v smere ku garážam.

Text: MsP Svit

Autor: Správca Webu