V intraviláne mesta prebieha odstrel líšok

V intraviláne mesta prebieha odstrel líšok

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva povolil v zrýchlenom konaní rozhodnutím zo dňa 22.1.2018 mimoriadny lov zveri za účelom obmedzenia stavu líšky hrdzavej na nepoľovných plochách – v intraviláne mesta Svit.

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva povolil v zrýchlenom konaní rozhodnutím zo dňa 22.1.2018 mimoriadny lov zveri za účelom obmedzenia stavu líšky hrdzavej na nepoľovných plochách – v intraviláne mesta Svit.

Dôvodom vydania predmetného mimoriadneho povolenia je najmä zvýšený výskyt líšok v zastavanom území mesta s poukazom na ochranu zdravia občanov a ochranu majetku občanov mesta. Na vykonanie tohto lovu bol rozhodnutím Okresného úradu Poprad poverený užívateľ uznaného poľovného revíru Kozí Kameň – PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Na základe vyššie uvedeného rozhodnutia bol v noci z 25. na 26. marca 2018 v súčinnosti s poľovným združením PRO POPULO Poprad zo Spišskej Teplice vykonaný odstrel líšky a v noci z 28. na 29. marca 2018 bol vykonaný odstrel dvoch líšok. Odstrelené líšky boli zlikvidované v rámci platnej legislatívy.

Veľká vďaka patrí členom poľovného združenia a tiež občanom mesta Svit, ktorí pravidelne hlásili pohyb líšky hliadkam MsP vo Svite.

Autor: Správca Webu