V intraviláne mesta prebieha odstrel líšok

V intraviláne mesta prebieha odstrel líšok

V intraviláne mesta Svit bol opäť mimoriadne povolený lov líšky hrdzavej.

V intraviláne mesta Svit bol opäť mimoriadne povolený lov líšky hrdzavej.

Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva povolil v zrýchlenom konaní rozhodnutím zo dňa 13.7.2017 mimoriadny lov zveri za účelom obmedzenia stavu líšky hrdzavej na nepoľovných plochách – v intraviláne mesta Svit. Dôvodom vydania predmetného mimoriadneho povolenia je najmä zvýšený výskyt líšok v zastavanom území mesta s poukazom na ochranu zdravia občanov a ochranu majetku občanov mesta. Na vykonanie tohto lovu bol rozhodnutím Okresného úradu Poprad poverený užívateľ uznaného poľovného revíru Kozí Kameň – PRO POPULO Poprad, s.r.o.

Na základe vyššie uvedeného rozhodnutia bol v noci z 18. na 19. novembra 2017 v súčinnosti s poľovným združením PRO POPULO Poprad zo Spišskej Teplice vykonaný odstrel líšky. Odstrelená líška bola zlikvidovaná v rámci platnej legislatívy.

Veľká vďaka patrí členom poľovného združenia a tiež občanom mesta Svit, ktorí pravidelne hlásili pohyb líšky hliadkam MsP vo Svite.

Autor: Správca Webu