Technické služby ponúkajú na prenájom priestory v AS, prihlásiť sa môžete do 23. mája

Autobusová stanica Svit

Technické služby mesta Svit ako správca majetku mesta vyhlásili súťaž – OVS č.1/2023 na prenájom nebytových priestorov na autobusovej stanici vo Svite.

Predmetom súťaže sú nebytové priestory o výmere 24 m2, nachádzajúce sa v prevádzkovej  budove v priestoroch Autobusovej stanice vo Svite, a pozostávajú z 1 miestnosti a sociálneho zariadenia. Súťažné podmienky sú vyvesené na úradnej tabuli na webe www.svit.sk ako aj na úradnej tabuli pred mestským úradom.

Podávanie ponúk je do 23.05.2023 do 12.00 hod.Autobusová stanica Svit

Podrobné podmienky zverejnené na úradnej tabuli na mestskej stránke nájdete TU

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

  • presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa s uvedením telefónneho čísla
  • označenie „neotvárať, obchodná verejná súťaž č. 1/2023 – prenájom nebytového priestoru na autobusovej stanici vo Svite“
  • adresa príjemcu: Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit.

Na predloženie súťažných návrhov do súťaže sa stanovuje termín 23.05.2023 do 12.00 hod.

Autor: red.