Poslanci podporili primátora,v tomto roku nás čaká veľká rekonštrukcia ciest a chodníkov

Poslanci podporili primátora,v tomto roku nás čaká veľká rekonštrukcia ciest a chodníkov

Po schválení projektu rekonštrukcie poslancami prebehne verejné obstarávanie. Komunikácie majú byť opravené a odovzdané do užívania ešte túto jeseň. Rekonštrukcie sa tohto roku dočká až tretina mestských ciest a chodníkov ktoré je potrebné opraviť a dobudovať.

Po schválení projektu rekonštrukcie poslancami prebehne verejné obstarávanie. Komunikácie majú byť opravené a odovzdané do užívania ešte túto jeseň. Rekonštrukcie sa tohto roku dočká až tretina mestských ciest a chodníkov ktoré je potrebné opraviť a dobudovať.

Na svojom mimoriadnom rokovaní 9. februára schválili poslanci projekt Obnovy ciest a chodníkov v správe mesta. „Na príprave projektu tohto rozsahu sme pracovali vyše jeden a pol roka a som veľmi rád že môžeme pokračovať v zmysluplnej činnosti v prospech občanov mesta,“ povedal primátor Miroslav Škvarek.

„Keďže z realizovanej sociologickej štúdie medzi občanmi mesta z roku 2016 vyplýva, že občania považujú za jeden z najväčších problémov oblasť dopravy a stav cestnej infraštruktúry, vrátane chodníkov a parkovísk, vedenie mesta po dôkladnej analýze legislatívnych a finančných možností dospelo k systémovému riešeniu prostredníctvom projektu špeciálneho financovania,“ vysvetlil prednosta mestského úradu Juraj Peťko.

Štandardné finančné možnosti mesta sú nastavené tak, že z výnosovej časti rozpočtu je v rámci prevádzky mesto schopné ušetriť ročne asi 150 až 200-tisíc eur na investičné aktivity. „Za posledné tri roky sme boli schopní investovať do ciest, parkovísk a chodníkov priemerne 100 až 120-tisíc eur,“ prezradil primátor.

„Z toho vyplýva, že nemôžeme hovoriť o komplexnej a modernej obnove miestnych komunikácií v rozsahu potrebnom pre skvalitnenie života občanov z tohto zdroja peňazí. Stále sa jedná len o riešenie tých najpálčivejších problémov a havarijných stavov ciest a komunikácií,“ dodal prednosta. Vedenie mesta preto pripravilo lepší, zmysluplnejší a efektívnejší plán financovania, viazaný na samotnú realizáciu opráv ciest v reálnom čase.

Opravíme a dobudujeme v súlade s územným plánom

Zo stavebného hľadiska projekt obnovy a výstavby miestnych komunikácií zahŕňa výstavbu vybraných úsekov ciest, chodníkov a parkovísk s cieľom dobudovania, vylepšenia ich stavebného a dopravno-technického stavu v súlade s územným plánom, programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit.

„Výsledkom takto zrealizovaného projektu bude viditeľný efekt v ucelených častiach mesta, ktorý bude mať dosah na väčší počet obyvateľov a ktorý bude mať zároveň pozitívny vplyv nie len na kvalitu života občanov, ako užívateľov týchto priestorov, ale aj na samotné životné prostredie, a to bez potreby väčšieho jednorazového zaťaženia rozpočtu mesta,“ konštatoval primátor.

Financovanie historickej rekonštrukcie bez potreby úveru

Realizátorom stavby bude víťazný uchádzač, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania. Po ukončení realizácie diela bude mesto hradiť cenu diela v pravidelných mesačných sumách z bežných prostriedkov rozpočtu, a to počas nasledujúcich desiatich rokov. „Takéto financovanie bude mať niekoľko výhod, predovšetkým je to platenie z bežných prostriedkov rozpočtu mesta,“ hovorí Miroslav Škvarek.

To znamená, že mesto nezvyšuje svoju úverovú zaťaženosť a kapitálové - investičné - peniaze môže použiť na realizáciu iných stavebných diel. Ďalšou výhodou je flexibilita financovania, čo znamená, že v prípade, ak mesto vytvorí finančné prebytky, môže ich použiť na mimoriadnu úhradu. Tým zníži výšku ostávajúcich platieb či doby trvania zmluvného vzťahu. Dobrou správou je aj to, že cena za rekonštrukciu tretiny mestských komunikácií je fixná.

Čo všetko zahŕňa tohtoročná veľká rekonštrukcia?

Vzhľadom na to, že obnova sa má dotýkať viacerých častí mesta, samotný projekt bol rozdelený na viacero etáp. V prvej etape, s ktorou by sa malo začať tento rok, by malo ísť o obnovu či výstavbu miestnych komunikácií v predpokladanej hodnote do 1,5 milióna eur.

Táto etapa zahŕňa rekonštrukciu časti vnútroblokovej ulice Štúrovej - pozdĺž oplotenia Spojenej školy Mierová, vrátane výstavby nových parkovacích miest, rekonštrukciu časti Ul. 9. mája vo vnútrobloku (v lokalite, kde sa nachádza pohostinstvo „Križiak“) vrátane výstavby nových parkovacích státí pred každým z bytových domov tohto vnútrobloku, ďalej výstavbu nových parkovísk na Kukučínovej a Jilemnického ulici oproti tzv. „Čínskemu múru“.

Rekonštrukcie sa dočká aj obslužná komunikácia popri Ihlatexe vrátane verejného osvetlenia. Okolo materskej školy pribudne chodník, dôjde k jeho rozšíreniu v časti Školskej ulice, pribudnú pozdĺžne parkovacie státia v mestskej časti Pod Skalkou a parkovacie státia v areáli materskej školy. Projekt zahŕňa aj chodník od podjazdu ku kostolu v mestskej časti Pod Skalkou.

V pláne sú aj ďalšie komunikácie

Ďalšie etapy budú riešené podľa potrieb občanov a mesta so zreteľom na zvyšovanie kvality života. Pôjde najmä o rekonštrukciu Ulice kpt. Nálepku od križovatky s Komenského ulicou na západ vrátane komplexnej výstavby parkovacích miest a chodníka, rekonštrukciu časti Ulice I. Krasku a výstavbu parkovacích státí. Táto časť bude nasledovať bezprostredne po ukončení rekonštrukcie materskej škôlky na Ulici kpt. Nálepku.

Mesto plánuje aj rekonštrukciu Mierovej ulice s dôrazom na výstavbou pozdĺžnych parkovacích státí, rekonštrukciu Štefánikovej ulice a zokruhovanie so Štúrovou ulicou, vrátane výstavby nových parkovacích státí, rekonštrukciu Jilemnického ulice v smere od plavárne, parkovísk a kompletne všetkých vnútroblokových chodníkov na sídlisku „A“.

Autor: Správca Webu