Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Strategický dokument - Plán udržateľnej mobility špecifického polycentrického regiónu Vysoké Tatry má byť nástrojom na dosiahnutie integrovanej, udržateľnej, ekologickej a inteligentnej dopravnej obslužnosti špecifického subregiónu nachádzajúceho sa v národnom parku a s dominantným cestovným ruchom.

Má posilniť úlohu verejnej dopravy pri dopravnej obsluhe Vysokých Tatier, najmä pre krátkodobých turistov, a navrhnúť spôsob radenia ponuky statickej dopravy vrátane podávania informácií o voľných kapacitách na parkoviskách s využitím moderných informačných technológií rešpektujúc únosnosť a limity využívania prostredia pre napĺňanie stratégie trvalej udržateľnosti.

Bližšie informácie o Pláne udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja 

Dokument je verejnosti dostupný k nahliadniu na MsÚ oddelení IČUP č. dverí 217.

 

 

Autor: red.