Od nového roka sa zmenila výška niektorých správnych poplatkov

Od nového roka sa zmenila výška niektorých správnych poplatkov

Od 1. januára 2018 nadobudla v súvislosti s novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci účinnosť aj novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, prostredníctvom ktorej štát zvýšil niektoré správne poplatky. Okrem iného sa zmenili aj poplatky na matrike a pri osvedčovaní podpisov a listín, ktoré vyberá matričný úrad (ako štátny orgán), resp. obec alebo mesto.

Od 1. januára 2018 nadobudla v súvislosti s novelou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci účinnosť aj novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, prostredníctvom ktorej štát zvýšil niektoré správne poplatky. Okrem iného sa zmenili aj poplatky na matrike a pri osvedčovaní podpisov a listín, ktoré vyberá matričný úrad (ako štátny orgán), resp. obec alebo mesto.

Čoho sa teda zmeny výšky správnych poplatkov týkajú?

1) Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis - 2,- EUR
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis - 5,- EUR
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) 10,- EUR

2) Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 2,- EUR

3) Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 2,- EUR

4) Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti - 10,- EUR

5) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,- EUR

6) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,- EUR

7) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,- EUR

8) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,- EUR

9) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky

a cudzincom alebo medzi cudzincami 35,- EUR

10) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66,- EUR

11) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,- EUR

12) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200,- EUR

Autor: Správca Webu