Mesto opäť vyhlasuje OVS na predaj pozemkov v ZO Breziny

Mesto opäť vyhlasuje OVS na predaj pozemkov v ZO Breziny

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle §9a zák. č. 138/1991 Zb. a §281-§288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 7/2017 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1 a 2834, k.ú. Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite.

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle §9a zák. č. 138/1991 Zb. a §281-§288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 7/2017 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1 a 2834, k.ú. Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 7/2017 sú zverejnené na stránke www.svit.sk a na úradnej tabuli Mesta Svit.

Minimálna kúpna cena: 10 € / 1 m2 pozemku a podielu na spoločných pozemkoch.

Informácie: 052/ 7875 128, 0917 670 023

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 10.11.2017 do 12.00 hod.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 7/2017 [pdf 114kB]

Vzor návrhu kúpnej zmluvy [pdf 109kB]

Mapa [pdf 1032kB]

Autor: Správca Webu