Mesto bude bezpečnejšie aj vďaka Chemosvitu

Mesto bude bezpečnejšie aj vďaka Chemosvitu

Primátor Miroslav Škvarek podpísal memorandum o partnerstve pri realizácii projektu Bezpečné mesto Svit. Partnermi sú spoločnosti Chemosvit a Finchem. Vďaka memorandu dôjde k rozšíreniu kamerového systému mestskej polície.

Primátor Miroslav Škvarek podpísal memorandum o partnerstve pri realizácii projektu Bezpečné mesto Svit. Partnermi sú spoločnosti Chemosvit a Finchem. Vďaka memorandu dôjde k rozšíreniu kamerového systému mestskej polície.

Partnerstvo a spoluprácu v podobe memoranda podpísal Miroslav Škvarek so zástupcami oboch spoločností, Michalom Ľachom a Jaroslavom Mervartom, za účasti prednostu mestského úradu Juraja Peťka a náčelníka mestskej polície Michala Klimka. Postupné rozšírenie moderného kamerového systému prispeje k vyššej bezpečnosti občanov a ochrane majetku na území mesta.

„Mám radosť z toho, že sme memorandum o spolupráci a partnerstve podpísali,“ uviedol primátor Miroslav Škvarek. Účelom rozšírenia mestského kamerového systému je v lepšej kvalite monitorovať priestor prístupný verejnosti pomocou existujúcich a doplnených kamier.

„Systém sa bude, tak ako doteraz, využívať na odhaľovanie kriminality, priestupkov proti verejnému poriadku, proti majetku, proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a v neposlednom rade aj na monitorovanie a kontrolovanie mestského majetku,“ povedal náčelník Michal Klimko.

Spoločnosť Chemosvit sa rozhodla do projektu vstúpiť, pretože má záujem na vzájomnej spolupráci a prehĺbení doterajšieho partnerstva. „Existencia mesta Svit je nielen z historického hľadiska neoddeliteľne spätá s našou spoločnosťou,“ vysvetlil jej riaditeľ Michal Ľach.

Autor: Správca Webu