KOSENIE VEREJNÝCH PRIESTOROV

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

Úsek verejnej zelene začiatkom mája informoval obyvateľov o začatí prác, súvisiacich s údržbou verejnej zelene. V minulých rokoch boli požiadavky od občanov, aby kosenie prebiehalo skôr s ohľadom na vysoké trávy na verejných priestranstvách.

Úsek verejnej zelene začiatkom mája informoval obyvateľov o začatí prác, súvisiacich s údržbou verejnej zelene. V minulých rokoch boli požiadavky od občanov, aby kosenie prebiehalo skôr s ohľadom na vysoké trávy na verejných priestranstvách. S cieľom zefektívniť práce a znížiť náklady , súvisiace so zberom trávy a jej následným spracovaním na kompostárni sme po vzore ďalších miest a obcí na Slovensku pristúpili k zmene technológie spracovania plôch mulčovaním. Táto forma znamená zníženie nákladov a urýchlenie prác. Pre tieto účely sú testované nové mulčovacie kosačky s nulovým polomerom otáčania. Okrem toho zmena technológie si vyžaduje mulčovanie pri nižšom vzraste, než pri kosení formou zberu.

Vzhľadom k charakteru májového obdobia a častejšiemu výskytu dažďov sa zachováva vlhkosť v poraste a trávnik dokáže rýchlo regenerovať a kvetenstvo obnoví svoj vzrast vrátane opätovného zakvitnutia púpav. Argument nedostatku peľa pre včely nie je na mieste , keďže v tomto období je dostatok kvetov, nakoľko kvitnú ovocné  a iné stromy,ako aj kvety.

Na druhej strane počúvame ponosy alergikov, ktorí nás doslovia prosia, aby sme čo najskôr znížili kosením zdroje peľu. To sa taktiež týka požiadaviek občanov na vyrúbanie stromov, ako zdrojov alergií.

Prvé kosenie mulčovacími kosačkami a ich nastavenie prebiehalo pri mestskej plavárni, pričom prebieha testovanie novej technológie kosenia s cieľom osvojenia si tejto novej technológie. Nerovnomerné odkosenie nie je vždy zapríčinené nastavením kosačky, ale aj nerovnosťou terénu, prípadnými krtincami v tráve,pňami a žiaľ aj rôznymi predmetmi, ktoré môžu kosačky poškodiť. Priebeh prác je spomalený aj zvýšenou prácnosťou kosenia, keď niektoré lokality sú doslova posiate "výdobytkami" minulého storočia (stĺpy, prašiaky, hojdačky), okolo ktorých je potrebné vykášať ručne strunovými kosačkami. Nedá sa porovnať kosenie v rovinatom teréne v okrasnej záhrade s niektorými verejnými priestranstvami.

Pri kosení mulčovaním je potrebné, aby tráva nedosiahla vyšší vzrast. Pri mulčovaní dochádza k rozdrobeniu pokosenej trávy a následnému rozhodeniu do plochy, kde sa postupne premení na organické hnojivo. Zo zdravotného hľadiska kosenie mulčovaním, alebo so zberom nepredstavuje výrazný rozdiel, nakoľko prírodný priestor nikdy nebude čistý a vždy bude obsahovať prímesi prachu , alergénov ,bez ohľadu na to ,či sa tráva vyzbiera alebo ponechá na ploche.

Vo Svite je potrebné pokosiť v jednej fáze okolo 30ha trávnatých plôch v priebehu 3-4 týždňov. 

Je viac dôvodov, prečo nie sú niektoré plochy pokosené .Prekážkou môže byť zaparkované auto (keď napriek požiadavke o premiestnenie vozidla či už pri kosení , alebo čistení ciest občania odignorujú potrebu premiestnenia vozdila), prádlo na vešiakoch a rôzne prekvapenia v trávnikoch. Niektoré menej využívané plochy budú kosené menej prípadne mozaikovito,  tak aby sa zachovala biodiverzita plochy. Spôsob a intenzita kosenia je závislá od výšky trávy, expozície plochy a využívania plochy.

Kombináciou rôznych spôsobov kosenia je potrebné vychytať všetky nedostatky a optimalizovať kosenie v meste tak, aby bola spokojná čo najväčšia časť obyvateľov mesta, všetkým vyhovieť sa vždy nedá.

Autor: ÚSEK VEREJNEJ ZELENE