IOMO - Integrované obslužné miesto občana

IOMO - Integrované obslužné miesto občana

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. Od 1. januára 2017 je vo Svite je spustené ďalšie Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví Matričný úrad na Mestskom úrade vo Svite v zmysle úradných hodín mesta.

Integrované obslužné miesto občana (IOMO) vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. Od 1. januára 2017 je vo Svite je spustené ďalšie Integrované obslužné miesto občana (IOMO). Stránky vybaví Matričný úrad na Mestskom úrade vo Svite v zmysle úradných hodín mesta.


IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste - rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:

Pponuka služieb sa bude postupne rozširovať. Zoznam služieb je k dispozícii na www.iomo.sk. Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne účely.

Výpis z listu vlastníctva

Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak potrebné navštíviť IOMO v mieste vášho trvalého bydliska.

List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie).

Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať :

O Výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti. O Výpis z listu vlastníctva, ktorý bude obsahovať rodné číslo, môže požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží úradne overené splnomocnenie. Občan sa pri vybavovaní Výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín alebo v ďalší pracovný deň v prípade podania žiadosti cez víkend alebo vo sviatok.

Výpis z obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov.

Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu. Na pracoviskách IOMO môžete získať Výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely.

O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu. Občan sa pri vybavovaní Výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Žiadosť o vydanie Výpisu z obchodného registra sa vybavuje okamžite, na počkanie.

Výpis z registra trestov

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená, a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).

Občan Slovenskej republiky sa pri vybavovaní Výpisu z registra trestov na pracovisku IOMO preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu. Občan Českej republiky sa preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej kópie rodného listu. Cudzinec sa preukazuje platným cestovným pasom vrátane úradne preloženej kópie rodného listu.

Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do dvoch hodín, ak bola žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.

Platby za asistované služby IOMO sa riadia Sadzobníkom úhrad za činnosť IOMO podľa Vyhlášky č. 25/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uhrádza za jednotlivé služby aj správny/súdny poplatok podľa platného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

Aktuálny zoznam pracovísk IOMO a poskytovaných služieb nájdete na www.iomo.sk.

SADZOBNÍK
poplatkov pre aktuálne poskytované služby Integrovaného obslužného miesta občana

Služba

Popis

Súdny/ Správny poplatok*

Asistenčný
poplatok*

SPOLU*

Výpis z listu vlastníctva

Sprostredkovanie Výpisu z katastra nehnuteľností za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov.

4,00 EUR

3,90 EUR

7,90 EUR

Výpis z obchodného registra

Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania Výpisu z obchodného' registra podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov.

0,00 EUR

4,50 EUR

4,50 EUR

Výpis z registra trestov

Sprostredkovanie Výpisu z registra trestov, poskytnutia Výpisu z registra trestov obsahujúceho informácie o odsúdení v inom členskom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov.

2,00 EUR

1,90 EUR

3,90 EUR

Iné podania

Podanie vo veci, ktoré nie je uvedené v sadzobníku poplatkov **

0,00 EUR

8,00 EUR

8,00 EUR* Uvedené ceny sú vrátane zaručenej konverzie. Celková zaplatená úhrada za službu je vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je prevádzkovateľ jej platiteľom. K úhrade za asistovanú službu sa pripočítava upravená sadzba poplatku podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

** Podanie neklasifikované podľa žiadneho konkrétneho typu správnych podaní a súdnych podaní.
Ostatné nešpecifikované služby, ktoré nepredstavujú sprostredkované služby orgánov verejnej moci a ktoré sú zároveň spoplatňované podľa osobitného sadzobníka, sa vyberá iba úhrada podľa osobitného predpisu, napríklad podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii. Za ostatné služby (napríklad kopírovanie, napaľovanie CD) sa vyberá úhrada podľa sadzobníka prevádzkovateľa za tieto úkony.

Autor: Správca Webu